Home

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Geldig van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is inkomensafhankelijke regelingen, zoals die op het punt van wonen, kinderen en zorg, zoveel mogelijk te harmoniseren door een aantal algemene begrippen in die regelingen onder te brengen in één nieuwe wet, en de uitvoering van deze regelingen te stroomlijnen door deze waar mogelijk te laten plaatsvinden door de Belastingdienst/Toeslagen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Paragraaf 1. Toepassingsgebied

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.

Deze wet geldt voor inkomensafhankelijke regelingen.

2.

In afwijking van het eerste lid is deze wet op inkomensafhankelijke regelingen die vóór 1 januari 2006 van kracht zijn, slechts van toepassing voor zover dit in de desbetreffende inkomensafhankelijke regeling is bepaald.

3.

Onder inkomensafhankelijke regelingen worden verstaan bij of krachtens wet vastgestelde regelingen die natuurlijke personen aanspraak geven op een financiële bijdrage van het Rijk in kosten of bijdrageverplichtingen, waarbij de hoogte van de bijdrage in die regelingen afhankelijk is gesteld van draagkracht.

Paragraaf 2. Begrippen

Artikel 2. Definities

Artikel 3. Partner

Artikel 3a. Verblijf in opvang

Artikel 3b. Ontheemd persoon uit Oekraïne geen medebewoner of partner

Artikel 4. Kind

Artikel 5

Artikel 6. Gelijkstelling met basisregistratie personen

Paragraaf 3. Bepaling draagkracht

Artikel 7. Draagkracht

Artikel 8. Toetsingsinkomen

Artikel 8a. Vaststelling van niet in Nederland belastbaar inkomen

Paragraaf 4. Afwijkende rechten bij vreemdelingen en uitreizigers

Artikel 9. Wijziging status vreemdelingen; partner of medebewoner is vreemdeling

Artikel 9a. Uitreiziger

Paragraaf 5. Uitoefening rechten door minderjarigen

Artikel 10. Uitoefening rechten door minderjarigen

Hoofdstuk 2. Procedure bij uitvoering door belastingdienst/toeslagen

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 11. Toepassingsgebied

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13a. Wijze van verzending berichten aan Dienst Toeslagen [Nog niet in werking]

Artikel 13b. Belangenafweging en evenredigheidsbeginsel

Paragraaf 2. Tegemoetkoming

Artikel 14. Toekennen tegemoetkoming

Artikel 15. Aanvraag tegemoetkoming

Artikel 16. Voorschot op tegemoetkoming

Artikel 17. Na voorschot melding wijziging omstandigheden

Artikel 18. Verzoeken van Belastingdienst/Toeslagen tot informatieverstrekking

Artikel 19. Beslistermijn toekenning tegemoetkoming

Artikel 20. Herziening tegemoetkoming wegens alsnog beschikbaar komen of wijziging fiscale gegevens na toekenning

Artikel 21. Herziening tegemoetkoming in het nadeel van belanghebbende om andere reden

Artikel 21a. Herziening tegemoetkoming in het voordeel van belanghebbende om andere reden

Paragraaf 3. Uitbetaling en terugvordering

Artikel 22. Uitbetaling voorschot

Artikel 23. Opschorten uitbetaling voorschot

Artikel 24. Uitbetaling tegemoetkoming

Artikel 24a. Geen uitbetaling bij onjuist adres

Artikel 25. Wijze van uitbetalen

Artikel 26. Terugvordering is verschuldigd door belanghebbende

Artikel 26a. Doelmatigheidsgrenzen

Artikel 26b. Gelegenheid tot naar voren brengen zienswijze

Artikel 27. Rente bij beschikkingen na een half jaar na berekeningsjaar

Artikel 28. Betalingstermijn bij terugvordering

Artikel 29. Rente bij te late betaling terugvordering

Artikel 29a. Geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden

Artikel 30. Verrekening

Artikel 31

Artikel 31bis. Geen kwijtschelding

Artikel 31a. Versnelde invordering

Artikel 32. Dwanginvordering bij terugvordering

Artikel 33. Aansprakelijkheid bij terugvordering

Artikel 34. Aanvullende bepalingen inzake invordering van een terugvordering

Paragraaf 4. Bezwaar, beroep en hoger beroep

Artikel 35. Aanvang bezwaartermijn

Artikel 36. Aanvang beroepstermijn

Artikel 37. Bezwaar inzake meer beschikkingen vervat in één geschrift

Artikel 37a. Schorsende werking hoger beroep

Paragraaf 5. Informatieverstrekking en informatie-uitwisseling

Artikel 38. Informatieverstrekking aan de Belastingdienst/Toeslagen

Artikel 38a. Gegevensverstrekking door de Belastingdienst/Toeslagen

Artikel 39. Informatie-uitwisseling

Artikel 39a. Verwerking persoonsgegevens uitreizigers

Paragraaf 6. Bestuurlijke boete

Artikel 40. Verzuimen

Artikel 41. Vergrijpen

Artikel 41bis

Artikel 41a. Indexatie boetebedragen

Artikel 42. Vrijwillige verbetering

Paragraaf 7. Openbaarmaking van het besluit tot oplegging van een vergrijpboete

Artikel 42a. Openbaarmaking vergrijpboete

Hoofdstuk 3. Toezicht en opsporing

Artikel 43. Toezichthouders

Artikel 44. Opsporingsambtenaren

Artikel 44a. Contactambtenaar

Hoofdstuk 4. Bijzondere bepalingen

Artikel 45. Beslagverbod

Artikel 46. Samenloop met buitenlandse tegemoetkomingen

Artikel 47. Hardheidsclausule

Artikel 47a. Ondersteuning belanghebbenden

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 48. Evaluatie

Artikel 49 [Vervallen per 05-11-2022]

Artikel 49bis [Vervallen per 05-11-2022]

Artikel 49a [Vervallen per 05-11-2022]

Artikel 49b [Vervallen per 05-11-2022]

Artikel 49c [Vervallen per 05-11-2022]

Artikel 49d [Vervallen per 05-11-2022]

Artikel 49da [Vervallen per 05-11-2022]

Artikel 49e [Vervallen per 05-11-2022]

Artikel 49f [Vervallen per 05-11-2022]

Artikel 49g [Vervallen per 05-11-2022]

Artikel 49h [Vervallen per 05-11-2022]

Artikel 49i [Vervallen per 05-11-2022]

Artikel 49j [Vervallen per 05-11-2022]

Artikel 49k [Vervallen per 05-11-2022]

Artikel 50. Inwerkingtreding

Artikel 51. Citeertitel