Home

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996

Geldig vanaf 6 augustus 2005
Geldig vanaf 6 augustus 2005

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 06-08-2005]

Aanhef

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 28 april 2005, nr. arc-2005.02131/2);

Besluiten:

Artikel 1

Artikel 2

De ‘lijst van houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de archieven van het ministerie van Binnenlandse Zaken en in de archieven van de onder dat ministerie ressorterende commissies en ambtenaren, vastgesteld januari/maart 1961 en gewijzigd juli/september 1967, voorzover het betreft het volkshuisvestingsbeleid’, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.