Home

Besluit BDU verkeer en vervoer

Geldig van 21 december 2007 tot 1 januari 2013
Geldig van 21 december 2007 tot 1 januari 2013

Besluit BDU verkeer en vervoer

Opschrift

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 december 2004, nr. HDJZ/S&W/2004/3108, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 4, tweede lid, 5, eerste en derde lid, 10, derde lid, en artikel 25 van de Wet BDU verkeer en vervoer, artikel 9, eerste lid, van de Wet Infrastructuurfonds, de artikelen 82 en 117 van de Wet Personenvervoer 2000, artikel 16, vijfde lid, van de Kaderwet bestuur in verandering en artikel 17, derde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

De Raad van State gehoord (advies van 8 februari 2005, nr. W09.04.0619);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 maart 2005, nr. HDJZ/S&W/2005-756, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. wet: de Wet BDU verkeer en vervoer;

  2. uitkeringsontvanger: de provincie die of het openbaar lichaam dat een uitkering ontvangt als bedoeld in de wet.

Hoofdstuk 2. Verstrekking van de uitkering

Artikel 2. Verstrekking van de uitkering

Artikel 3. Betaling van de uitkering

Hoofdstuk 3. Berekening van de uitkering

Artikel 4. Berekening van de uitkering

Hoofdstuk 4. Verantwoording over de uitkering

Artikel 5

Hoofdstuk 5. Wijziging en intrekking andere besluiten

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Hoofdstuk 6. Overgangsrecht

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15. Overgangsrecht Besluit Infrastructuurfonds

Artikel 16. Overgangsrecht Duurzaam Veilig

Artikel 17. Overgangsrecht Vervoersmanagement

Artikel 18. Overgangsrecht experimenten regionale treindiensten

Artikel 19. Overgangsbepaling Wijzigingsbesluit Gebundelde doeluitkering

Artikel 20. Overgangsbepaling reserveringen

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 21

Artikel 22