Home

Besluit informatievoorziening WPO/WEC

Geldig vanaf 1 augustus 2022
Geldig vanaf 1 augustus 2022

Besluit informatievoorziening WPO/WEC

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 18 november 2004, nr. WJZ/2004/54540 (2565), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 171, eerste en derde lid, 172, tweede lid, en 173, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs en de artikelen 157, eerste en derde lid, 158, tweede lid, en 159, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra;

De Raad van State gehoord (advies van 4 februari 2005, nr. W05.04.0561/III);

Gezien het nader rapport van Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 24 februari 2005, nr. 2005/5407 (2565), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Onze minister: Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

school: een school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs dan wel artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

bevoegd gezag: een bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs dan wel artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

samenwerkingsverband: een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020;

centrale dienst: een centrale dienst als bedoeld in de artikelen 68 van de Wet op het primair onderwijs en 69 van de Wet op de expertisecentra;

lerarenregister: lerarenregister als bedoeld in artikel 38b van de Wet op het primair onderwijs en artikel 38b van de Wet op de expertisecentra;

registervoorportaal: registervoorportaal als bedoeld in artikel 38p van de Wet op het primair onderwijs en artikel 38p van de Wet op de expertisecentra.

Hoofdstuk II. Jaarverslag, bekostiging en beleidsinformatie

Artikel 2. Nadere invulling van de onderdelen van het jaarverslag

Artikel 2a. Gebruik burgerservicenummer personeel door bevoegd gezag

Artikel 3. Beschrijving van de gegevens

Artikel 4. Nadere invulling

Hoofdstuk III. Lerarenregister en registervoorportaal

Artikel 5. Nadere specificatie gegevens lerarenregister en registervoorportaal

Artikel 6. Aanvullende gegevensverstrekking lerarenregister en registervoorportaal [Nog niet in werking]

Artikel 7. Nadere specificatie gegevensverstrekking lerarenregister en registervoorportaal

Artikel 8. Beschrijving gegevens lerarenregister en registervoorportaal

Artikel 9. Nadere invulling

Hoofdstuk V. Overige bepalingen

Artikel 10. Gewijzigde grondslag

Artikel 11. Inwerkingtreding

Artikel 12. Citeertitel

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 3 van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 8 van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC