Home

Mandaat- en volmachtbesluit diensthoofden BZK (MV-besluit diensthoofden BZK)

Geldig van 25 februari 2005 tot 5 januari 2008
Geldig van 25 februari 2005 tot 5 januari 2008

Mandaat- en volmachtbesluit diensthoofden BZK (MV-besluit diensthoofden BZK)

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 05-01-2008]

Aanhef

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

In overeenstemming met de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

Gelet op het Mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal BZK;

Gezien het advies van de Groepsondernemingsraad;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • ministerie: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; onderscheidenlijk de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

  • stuk: een stuk dat een besluit inhoudt of een ander stuk dat wordt toegerekend aan de minister;

  • diensthoofd: de plaatsvervangend secretaris-generaal, een directeur-generaal, het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het hoofd van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie, of de algemeen directeur Gemeenschappelijke Diensten.

Paragraaf 2. Algemeen mandaat en volmacht diensthoofden

Artikel 2:1

Artikel 2:2

Artikel 2:3

Paragraaf 3. Bijzonder mandaat en volmacht diensthoofden

Artikel 3:1

Artikel 3:2

Artikel 3:3

Artikel 3:4

Artikel 3:5

Paragraaf 4. Ondertekening door diensthoofden

Artikel 4

Paragraaf 5. Beperkingen mandaat en volmacht diensthoofden

Artikel 5:1

Artikel 5:2

Artikel 5:3

Artikel 5:4

Artikel 5:5

Artikel 5:6

Paragraaf 6. Afwezigheid en verhindering van diensthoofden

Artikel 6

Paragraaf 7. Ondermandaat en doorverlening volmacht diensthoofden

Artikel 7:1

Artikel 7:2

Artikel 7:3

Artikel 7:4

Paragraaf 8. Overige bepalingen inzake mandaat en volmacht

Artikel 8:1

Artikel 8:2

Artikel 8:3

Artikel 8:4

Artikel 8:5

Artikel 8:6

Paragraaf 9. Beheer

Artikel 9:1

Artikel 9:2

Artikel 9:3

Paragraaf 10. Slotbepalingen

Artikel 10:1

Artikel 10:2

Artikel 10:3