Home

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Productschap Tuinbouw over de periode vanaf 1997

Geldig vanaf 15 januari 2005
Geldig vanaf 15 januari 2005

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Productschap Tuinbouw over de periode vanaf 1997

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 15-01-2005]

Aanhef

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 12 mei 2004, nr. rc-2004.01072/3);

Besluit:

Artikel 1

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Basisselectiedocument productschap tuinbouw vanaf 1997

Vastgesteld december 2004

Afkortingenlijst

AID: Algemene Inspectiedienst

AIPH: Association International des Producteurs de l’Horticulture

AKK: Agro Kennisketen

AWB: Algemene Wet Bestuursrecht

BBH: Bloembollen Bureau Holland

BSD: Basisselectiedocument

CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek

EC: Europese Commissie

EU: Europese Unie

FAO: Food and Agricultural Organization

GMO: Gemeenschappelijke Marktordening

HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point

HIC: Hoveniers Informatie Centrum

HPA: Hoofdproductschap Akkerbouw

IBC: Internationaal Bloembollen Centrum

KCB: Kwaliteits Controle Bureau

KLICT: Ketennetwerken, Clusters en ICT

LTO: Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

MJAE: Meerjarenafsprakeen Energie

OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OP: Operationeel Programma

PBO: Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie

PGF: Productschap voor Groenten en Fruit

PIVOT: Project Invoering Verkorting Overbrengings Termijnen

PPH: Plant Publicity Holland

PT: Productschap Tuinbouw

PVS: Produktschap voor Siergewassen

RIO: Rapport Institutioneel Onderzoek

SER: Sociaal Economische Raad

VGF: Voorlichtingsbureau Groenten en Fruit

WBO: Wet Bedrijfsorganisatie

1. INLEIDING

1.1. Verantwoording

Deze selectielijst is een selectielijst zoals bedoeld in art. 2, eerste lid van Archiefbesluit 1995. De lijst is opgezet als basisselectiedocument (BSD). Het grootste deel van het basisselectiedocument bestaat uit handelingen, zoals beschreven in: M.A. de Koning, Productschap Tuinbouw, Een institutioneel onderzoek naar het handelen van het Productschap Tuinbouw vanaf 1997.

Het basisselectiedocument is het wettelijk voorgeschreven instrument voor de selectie van archiefbescheiden van het Productschap Tuinbouw. Het bevat een voorstel voor bewaring of vernietiging van de bescheiden die het resultaat of de neerslag zijn van het handelen van het Productschap Tuinbouw op zijn werkterrein.

In dit basisselectiedocument wordt de documentaire neerslag van de handelingen van het Productschap Tuinbouw verdeeld in naar het Nationaal Archief over te brengen – en dus voor permanente bewaring in aanmerking komende – documentaire neerslag en op termijn te vernietigen documentaire neerslag.

Voorafgaand aan de feitelijke selectielijst worden in de inleiding kort enige aspecten van het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT) behandeld. Als eerste worden de hoofdlijnen van het taakgebied van het Productschap Tuinbouw aangegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de doelstellingen van de criteria voor de selectie. Tenslotte volgt een aantal praktische aanwijzingen en opmerkingen ten behoeve van het gebruik van dit basisselectiedocument.

1.2. Hoofdlijnen van het handelen van het Productschap Tuinbouw

Het Productschap Tuinbouw is een Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO). Deze kunnen worden gezien als een schakel tussen de overheid en het bedrijfsleven. Ze zijn een openbaar lichaam, net als bijvoorbeeld waterschappen. Ze vormen geen onderdeel van de rijksoverheid en zijn dus geen organen van de rijksoverheid. Het zijn zelfstandige overheidslichamen, net als het Rijk, de provincies en de gemeenten. In tegenstelling tot deze vormen van algemeen bestuur beperken de regelgevende bevoegdheden van de openbare lichamen zich tot de specifieke taken die hun wettelijk zijn toegekend of overgelaten. PBO’s behartigen de gezamenlijke belangen van ondernemers, werknemers en bedrijven.

Het Productschap Tuinbouw is het samenbindend platform in de tuinbouwsector. Binnen de sector tuinbouw zijn in Nederland ongeveer 55.000 bedrijven actief. De meeste zijn vrij kleinschalig. Het Productschap Tuinbouw biedt als overkoepelende organisatie de mogelijkheid om de krachten van alle bedrijven te bundelen en de gemeenschappelijke belangen te bundelen. Op deze manier wordt de bedrijven in de sector veel meer mogelijkheden geboden dan ze alleen zouden kunnen bereiken.

Het doel van het Productschap Tuinbouw is de verbetering van de wereldwijde concurrentiepositie van de Nederlandse tuinbouw. Om deze doelstelling te bereiken is het Productschap Tuinbouw op veel terreinen actief:

 • het Productschap Tuinbouw behartigt de problemen van de tuinbouw bij zowel de Nederlandse als de Europese overheid;

 • voert in medebewind een aantal overheidstaken uit;

 • bewaakt de kwaliteit en zorgt waar mogelijk voor verbetering van de kwaliteit;

 • voert al dan niet wetenschappelijke onderzoeken uit of laat deze uitvoeren;

 • ondersteunt het onderwijs en de arbeidsmarkt in de sector;

 • draagt zorg voor bevordering van de handel en wereldwijde promotie van de Nederlandse tuinbouw;

 • en stimuleert de aandacht voor zowel energie als het milieu.

Op deze wijze spant het Productschap Tuinbouw zich in om een optimaal ondernemersklimaat te creëren.

De taken en handelingen van het Productschap Tuinbouw en de context van die taken en handelingen staat beschreven in M.A. de Koning, Productschap Tuinbouw, Een institutioneel onderzoek naar het handelen van het Productschap Tuinbouw vanaf 1997–heden.

1.3. Overzicht gebruikte actoren

De nadruk in dit rapport ligt niet bij een beleidsterrein, maar bij het werkterrein van het Productschap Tuinbouw. De voornaamste overheidsorganen die op het werkterrein van het Productschap Tuinbouw actief zijn, zijn het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Sociale Zaken een werkgelegenheid als toezichthouder op de PBO/organisaties. In dit rapport is het Productschap Tuinbouw de belangrijkste en eigenlijk enige actor die in deze selectielijst is opgenomen. Naast het Productschap Tuinbouw zelf zijn ook de Sectorcommissies en het Tuchtgerecht als actor opgenomen.

Het Productschap Tuinbouw

Het Productschap Tuinbouw is bij instellingsverordening van 20 december 1996 ingesteld als opvolger van het Produktschap voor Groenten en Fruit en het Produktschap voor Siergewassen. Het Productschap Tuinbouw heeft als voornaamste taak het opstellen en houden van toezicht op de regels of nadere regels voor de sector tuinbouw. Daarnaast speelt het Productschap Tuinbouw een belangrijke rol als vertegenwoordiger van de tuinbouw in het binnen- en buitenland.

De sectorcommissies

Het Productschap Tuinbouw kan bij verordening sectorcommissies instellen. Bij instelling van het Productschap Tuinbouw zijn reeds zes sectorcommissies ingesteld. De sectorcommissies hebben een adviserende rol naar het Productschap Tuinbouw voor het deelterrein waarvoor zij zijn ingesteld.

Het Tuchtgerecht

Eventueel kan het Productschap Tuinbouw bij verordening een tuchtgerecht instellen. De tuchtgerecht strekt zich niet verder uit dan de bedrijfsgenoten van het Productschap Tuinbouw. Alle handelingen kunnen worden aangemerkt als tuchtfeiten.

1.4. Selectiecriteria

Bij de selectie van handelingen is binnen het project PIVOT een aantal criteria onderscheiden dat op elk beleidsterrein of taakgebied van toepassing is (zie hierna). In het schema zijn alleen de criteria opgenomen voor handelingen waarvan de neerslag overgedragen dient te worden aan het Algemeen Rijksarchief. Deze handelingen worden gewaardeerd met ‘Bewaren’ (B), gevolgd door het nummer van het criterium. De neerslag van handelingen die niet aan die selectiecriteria voldoen, zal niet worden overgebracht en wordt gewaardeerd met ‘Vernietigen’ (V). De neerslag die uit deze handelingen voortvloeit, is niet noodzakelijk voor de reconstructie van het handelen op hoofdlijnen.

De in de lijst genoemde termijnen worden voor wat zaaksgewijs geordende archiefbescheiden betreft geacht in te gaan na beëindiging van de zaak waartoe de bescheiden behoren, te rekenen vanaf het jongste document in het dossier.

Algemene selectiecriteria

Handelingen die worden gewaardeerd met B(ewaren)

Algemeen selectiecriterium

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en selecteren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces en de effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit worden niet zondermeer consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

1.5. Gebruiksaanwijzing Basisselectiedocument

Dit Basisselectiedocument is uit dezelfde handelingenblokken opgebouwd als het rapport institutioneel onderzoek. Ieder blok is identiek opgebouwd.

Ieder nummer in deze selectielijst is uniek. Het nummer in dit Basisselectiedocument correspondeert met het handelingsnummer in het Rapport Institutioneel Onderzoek.

De handeling geeft de betreffende handeling van de betreffende actor aan.

Waardering is het veld dat een waardering geeft aan de handeling. B wil zeggen dat krachtens de Archiefwet 1995 de betreffende documenten na afloop van de overbrengingstermijn, conform de normen van goede en geordende staat, naar het Nationaal Archief moeten worden overgebracht. V wil zeggen dat de neerslag na de aangegeven termijn vernietigd kan worden. Iedere B of V wordt gevolgd door een criterium of termijn. Deze geeft aan volgens welk selectiecriterium te bewaren neerslag voor bewaring in aanmerking komt. De termijn geeft aan op welke termijn de neerslag van de betreffende handeling mag worden vernietigd.

Opmerking geeft extra uitleg in geval dit noodzakelijk mocht zijn.

Vaststelling BSD

Op 9 oktober 2003 is het ontwerp-BSD door het Produktschap Tuinbouw aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 4 december 2003 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van het Produktschap Tuinbouw, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie/regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 12 mei 2004 bracht de RvC advies uit (rc-2004.01072/3), hetwelk [naast enkele tekstuele correcties] aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijziging in de ontwerp-selectielijst:

– de vernietigingstermijn van handeling 82 is gewijzigd van 5 jaar in 10 jaar.

Daarop werd het BSD op 16 december 2004 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en het Produktschap Tuinbouw vastgesteld (kenmerk C/S/04/2761).

2. SELECTIELIJST

In de selectielijst is gekozen dezelfde indeling in paragrafen aan te houden als in het Rapport Institutioneel Onderzoek, zodat een duidelijke verdeling van de werkterreinen ontstaat. Om verwarring te voorkomen, worden de paragraafnummers niet weergegeven.

2.1. Actor: het Productschap Tuinbouw

Het bestuur

1

Handeling: Het geven van een oordeel inzake de benoeming, schorsing en het ontslag van de voorzitter

Periode: 1997–

Grondslag: Wet op de Bedrijfsorganisatie (WBO) art. 78 lid 1

Waardering: V 5 jaar na geldigheid van het KB

2

Handeling: Het benoemen, schorsen en ontslaan van een plaatsvervangend voorzitter

Periode: 1997–

Grondslag: WBO art. 80 lid 1

Waardering: V 6 jaar

3

Handeling: Het benoemen van een dagelijks bestuur

Periode: 1997–

Grondslag: WBO art. 84

Waardering: V 6 jaar

4

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en wijzigen van een vergoeding voor de voorzitter, zijn plaatsvervanger, de bestuursleden en de plaatsvervangend bestuursleden

Periode: 1997–

Grondslag: WBO art. 77 en 83

Product: V 5 jaar na geldigheid van het besluit

5

Handeling: Het voorbereiden en verslagleggen van vergaderingen van het bestuur, het dagelijks bestuur en (sector)commissies

Periode: 1997–

Bron: Jaarverslagen

Waardering: B (1,2)

6

Handeling: Het in bijzondere gevallen voorleggen van een sociaal of een begrotings-vraagpunt ter beslissing van de Sociaal Economische Raad (SER)

Periode: 1997–

Grondslag: WBO art. 90 lid 2

Waardering: B (5)

De sectorcommissies

7

Handeling: Het instellen van een commissie voor specifieke onderwerpen op het werkterrein van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Grondslag: WBO art. 88 lid 1

Waardering: B (4)

9

Handeling: Het instellen van een bijzonder orgaan van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Grondslag: WBO art. 88a lid 1

Waardering: B (4)

Opmerking: Voorbeelden van dergelijke organen zijn bijvoorbeeld de verschillende stichtingen die een bepaald deel van de tuinbouw in Nederland promoten. Het Productschap Tuinbouw kan bepaalde taken aan zo’n orgaan delegeren

10

Handeling: Het delegeren van bevoegdheden aan een orgaan van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Grondslag: WBO art. 95 lid 2 en art. 98 lid 1

Waardering: B (4)

Het secretariaat

11

Handeling: Het aanstellen, schorsen en ontslaan van een secretaris

Periode: 1997–

Grondslag: WBO art. 86 lid 2

Waardering: V 75 jaar na geboorte

12

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen en evalueren van nadere regels betreffende de werkwijze van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Waardering: B (5)

13

Handeling: Het mandateren van verantwoordelijkheden van het bestuur van het Productschap Tuinbouw aan de secretarissen of andere personen

Periode: 1997–

Waardering: V 5 jaar na vervanging

14

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en wijzigen van een begroting

Periode: 1997–

Grondslag: WBO art. 118 lid 1

Waardering: V 7 jaar

Opmerking: De begroting dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de Sociaal Economische Raad

15

Handeling: Het voorbereiden van een jaarrekening

Periode: 1997–

Grondslag: WBO art. 124 lid 1

Waardering: V 7 jaar

Opmerking: De vastgestelde jaarrekening maakt deel uit van het jaarverslag

16

Handeling: Het voorbereiden en vaststellen van een jaarverslag

Periode: 1997–

Grondslag: WBO art. 137 lid 1

Waardering: B (3)

Opmerking: Het jaarverslag moet worden toegezonden aan de Sociaal Economische Raad en aan de betrokken ministeries, zoals het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De bedrijfsvoering

17

Handeling: Het doen van investeringen en het aangaan of garanderen van geldleningen

Periode: 1997–

Waardering: V 10 jaar na beëindiging

18

Handeling: Het aangaan van (mantel)overeenkomsten

Periode: 1997–

Waardering: V 10 jaar na beëindiging

19

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en wijzigen van de tarieven voor diverse diensten van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Waardering: V 6 jaar

20

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en wijzigen van de wijze van betaling van tarieven voor diverse diensten van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Waardering: V 6 jaar

21

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en wijzigen van modellen voor formulieren die in het administratieve verkeer met derden moeten worden gebruikt

Periode: 1997–

Waardering: V 6 jaar

22

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en wijzigen van nadere regels ten aanzien van het financieel beheer

Periode: 1997–

Grondslag: WBO art. 123

Waardering: B (4)

23

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en wijzigen van regels omtrent het beheer van financiën, de lonen en andere vergoedingen en de vorming van fondsen

Periode: 1997–

Grondslag: WBO art. 125 lid 1

Waardering: B (4)

24

Handeling: Het voeren van het financieel beheer

Periode: 1997–

Grondslag: WBO art. 123

Waardering: V 7 jaar

25

Handeling: Het uitvoeren van een interne financiële controle

Periode: 1997–

Bron: Correspondentie P. Middel

Waardering: V 10 jaar

26

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen en evalueren van regels omtrent indienstneming en ontslag, alsmede het loon en andere arbeidsvoorwaarden van het personeel

Periode: 1997–

Grondslag: WBO art. 86 lid 3

Waardering: B (4)

27

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en wijzigen van het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid

Periode: 1997–

Waardering: V 6 jaar na wijziging

28

Handeling: Het uitvoeren van het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid

Periode: 1997–

Waardering: V 6 jaar, p-dossiers 75 jaar na geboorte

29

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van een beleid betreffende automatisering en telecommunicatie

Periode: 1997–

Waardering: V 6 jaar

30

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en wijzigen van het huisvestingsbeleid

Periode: 1997–

Waardering: V 6 jaar na wijziging

31

Handeling: Het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen

Periode: 1997–

Waardering: V, 10 jaar na vervreemding/afbraak

32

Handeling: Het uitvoeren van het huisvestingsbeleid en (gebruiks)goederenbeheer

Periode: 1997–

Waardering: V 5 jaar

Opmerking: Onder deze handeling vallen onder andere:

 • het verzorgen en begeleiden van bouwkundige activiteiten en onderhoudswerkzaamheden

 • het verstrekken, in stand houden en inrichten van technische bedrijfsbenodigdheden, installaties, ruimtes en netwerken

 • het nemen van maatregelen op het gebied van beveiliging van mensen, gebouwen, bedrijfsruimten, middelen en goederen

 • het aanschaffen, onderhouden, repareren en gebruiken van (gebruiks)goederen

Het internationale beleid

Algemeen

33

Handeling: Het mede voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale regelingen inzake het werkterrein van het Productschap Tuinbouw en het presenteren van Nederlandse standpunten in intergouvernementele organisaties

Periode: 1997–

Waardering: B (1)

Europese Unie (EU)

34

Handeling: Het mede opstellen en inbrengen van Nederlandse standpunten en bijdragen in de comités en werkgroepen van de Europese Raad en de Europese Commissie die zich in het kader van de Europese Unie bezighouden met tuinbouw

Periode: 1997–

Waardering: B (1)

35

Handeling: Het leveren van bijdragen bij de voorbereiding van een Raads- of Commissiebesluit met betrekking tot het werkterrein van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Waardering: B (1)

36

Handeling: Het informeren van de Europese Commissie over de implementatie van Europese regelingen op het werkterrein van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Waardering: B (3)

37

Handeling: Het aan de Europese Commissie verzoeken om toekenning van een machtiging, ontheffing of andere beschikking ter uitvoering van EU-regelingen op het werkterrein van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Waardering: V 10 jaar

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

38

Handeling: Het opstellen en inbrengen van standpunten en bijdragen in de vergaderingen van de OESO inzake aangelegenheden op het werkterrein van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Waardering: B (1)

Food and Agricultural Organization (FAO)

39

Handeling: Het opstellen en inbrengen van standpunten en bijdragen in de vergaderingen van de FAO inzake aangelegenheden op het werkterrein van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Waardering: B (1)

Overige internationale organisaties

40

Handeling: Het opstellen en inbrengen van standpunten en bijdragen in de vergaderingen van internationale organisaties inzake aangelegenheden op het werkterrein van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Waardering: B (1)

Het nationale takenpakket

Vorming van wet- en regelgeving en beleid

41

Handeling: Het mede voorbereiden van wijzigingen van de instelling van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Grondslag: Instellingsverordening Productschap Tuinbouw art. 3, Stcrt. 1996/250 en Stcrt. 1998/143

Waardering: B (4)

42

Handeling: Het voorbereiden, mede vaststellen en evalueren van het beleid betreffende het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Waardering: B (1,2)

43

Handeling: Het op uitvoerbaarheid toetsen van beleidsvoornemens of voorgenomen wet- en regelgeving welke na invoering van invloed kunnen zijn op het functioneren van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Waardering: B (1)

44

Handeling: Het evalueren van de uitvoering van nieuw of bijgesteld beleid dan wel nieuwe of bijgestelde wet- en regelgeving

Periode: 1997–

Waardering: B (2)

45

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en evalueren van nadere regels voor de sector tuinbouw

Periode: 1997–

Grondslag: WBO art. 93 lid 1, Instellingsverordening 1996 art. 13 en 14 en Instellingsverordening 1998, art. 14 en 15

Waardering: B (1)

46

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en wijzigen van ketenstandpunten

Periode: 1997–

Bron: Jaarverslagen

Waardering: B (1)

47

Handeling: Het instellen van fondsen in het belang van bedrijfsgenoten

Periode: 1997–

Grondslag: Instellingsverordening 1996 art. 13, lid 1e, en Instellingsverordening 1998, art. 14, lid 1e

Waardering: B (4)

48

Handeling: Het verstrekken van subsidies op het werkterrein van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Bron: Correspondentie C. Manse

Waardering: V 10 jaar

Advies en Overleg

49

Handeling: Het gezamenlijk met andere bedrijfsorganen treffen van voorzieningen ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen

Periode: 1997–

Grondslag: WBO art. 109.1

Waardering: B (4)

50

Handeling: Het mede voorbereiden, instellen en evalueren van een voorziening met het Hoofdproductschap Akkerbouw

Periode: 1997–

Grondslag: WBO art. 109.1

Waardering: B (4)

51

Handeling: Het maken van afspraken over de samenwerking met het Hoofdproductschap Akkerbouw

Periode: 1997–

Grondslag: Besluit voorziening HPA en PT art. 2.2, Stcrt. 1999/79

Waardering: B (4)

52

Handeling: Het voeren van bestuurlijk overleg tussen het Hoofdproductschap Akkerbouw en het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Grondslag: Besluit voorziening HPA en PT art. 3.1

Waardering: B (3)

53

Handeling: Het voeren van periodiek overleg

Periode: 1997–

Waardering: B (3)

54

Handeling: Het voorbereiden van en deelnemen aan advies- en overlegcommissie waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat bij het Productschap Tuinbouw berust

Periode: 1997–

Waardering: B (1)

55

Handeling: Het deelnemen aan advies- en overlegcommissie waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat niet bij het Productschap Tuinbouw berust

Periode: 1997–

Waardering: V 5 jaar

Informatieverstrekking en verantwoording

56

Handeling: Het verstrekken van informatie aan de Sociaal Economische Raad en de betreffende ministers betreffende de uitvoering van de taak

Periode: 1997–

Grondslag: WBO art. 137 lid 2; Instellingsverordening 1996, art. 13, lid 1b, en Instellingsverordening 1998, art. 14, lid 1b

Waardering: B (3)

57

Handeling: Het verzamelen en verstrekken van statistische gegevens betreffende de tuinbouw

Periode: 1997–

Waardering: V 10 jaar

58

Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van leden van of commissies uit de Kamers der Staten Generaal betreffende het werkterrein van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Grondslag: Grondwet 1995, art. 68

Waardering: B (3)

59

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende het werkterrein van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Waardering: V 3 jaar

60

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende de verrichtingen van het Productschap Tuinbouw volgens de Wet openbaarheid van bestuur

Periode: 1997–

Grondslag: Wet openbaarheid van bestuur 1991, art. 5–8, Stb. 1991/703 en Regeling uitvoering Wet openbaarheid van bestuur, Stcrt. 1993/246

Waardering: V 5 jaar

61

Handeling: Het behandelen van klachten van klanten

Periode: 1997–

Waardering: V 5 jaar

62

Handeling: Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere tot onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der Staten Generaal en de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende het werkterrein van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Waardering: B (3)

Heffingen

63

Handeling: Het registreren van de ondernemingen waarvoor het Productschap Tuinbouw is ingesteld

Periode: 1997–

Grondslag: Instellingsverordening 1996, art. 13, lid 1a, en Instellingsverordening 1998, art. 14, lid 1a

Waardering: V 3 maanden na wijziging

64

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en wijzigen van een grondslag voor het opleggen van heffingen

Periode: 1997–

Grondslag: Instellingsverordening 1996 art. 18, lid 1, en Instellingsverordening 1998, art. 19, lid 1

Waardering: V 5 jaar na wijziging

65

Handeling: Het opleggen van heffingen

Periode: 1997–

Grondslag: WBO art. 126 lid 1; Instellingsverordening 1996, art. 18, lid 1, en Instellingsverordening 1998, art. 19, lid 1

Waardering: V 7 jaar

66

Handeling: Het opleggen van bijzondere heffingen voor een ander doel dan de huishoudelijke uitgaven van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Grondslag: Instellingsverordening 1996 art. 18, lid 4 en Instellingsverordening 1998, art. 19, lid 4

Waardering: V 7 jaar

67

Handeling: Het invorderen van heffingen

Periode: 1997–

Grondslag: WBO art. 127 lid 1

Waardering: V 7 jaar

Medebewind

68

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en evalueren van het uitvoeringsbeleid voor nieuwe regelingen

Periode: 1997–

Waardering: B (1)

69

Handeling: Het verlenen van in- en uitvoercertificaten voor bepaalde tuinbouwproducten

Periode: 1997–

Grondslag: In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981, wijziging 28 juni 1996 Stcrt. 122, art. 34.1

Waardering: V 10 jaar

70

Handeling: Het verlenen van ontheffingen voor de export van tuinbouwproducten

Periode: 1997–

Grondslag: In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981, wijziging 28 juni 1996 Stcrt. 122, art. 89, 90

Waardering: V 10 jaar

71

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en wijzigen van het model voor exportformulieren

Periode: 1997–

Grondslag: In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981, wijziging 28 juni 1996 Stcrt. 122, art. 90

Waardering: V 6 jaar

72

Handeling: Het uitbetalen van restitutiegelden bij export buiten de Europese Unie

Periode: 1997–

Bron: Jaarverslagen

Waardering: V 10 jaar

73

Handeling: Het erkennen van een telersvereniging

Periode: 1997–

Bron: Afdelingsplan, interview W. Daale

Waardering: V 10 jaar

74

Handeling: Het beoordelen, goedkeuren en evalueren van een Operationeel Programma van een telersvereniging

Periode: 1997–

Bron: Afdelingsplan, interview W. Daale

Waardering: V 10 jaar

75

Handeling: Het uitbetalen van subsidiegelden voor een Operationeel Programma

Periode: 1997–

Bron: Afdelingsplan, interview W. Daale

Waardering: V 10 jaar

Onderzoek

76

Handeling: Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van een intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het werkterrein van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Waardering: B (1)

77

Handeling: Het begeleiden van intern en extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het werkterrein van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Waardering: V 7 jaar

78

Handeling: Het verzamelen van gegevens ten behoeve van intern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het werkterrein van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Waardering: V 5 jaar

79

Handeling: Het financieren van extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het werkterrein van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Waardering: V 7 jaar

80

Handeling: Het (laten) verrichten van onderzoek naar de marktpositie van de sector tuinbouw

Periode: 1997–

Bron: Jaarverslagen

Waardering: V 7 jaar

81

Handeling: Het participeren in onderzoeksprogramma’s betreffende het werkterrein van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Bron: Jaarverslagen

Waardering: V 10 jaar

Kwaliteit

82

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en wijzigen van kwaliteits- en gezondheidsvoorschriften voor tuinbouwproducten

Periode: 1997–

Bron: Jaarverslagen

Waardering: V 10 jaar na wijziging

83

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en wijzigen van codes, normen en verklaringen ten behoeve van het bedrijfsleven

Periode: 1997–

Bron: Jaarverslagen, Ondernemingsplan 1998–2002, p. 8

Waardering: V 5 jaar na wijziging

84

Handeling: Het (mede) voorbereiden, opstellen en evalueren van een protocol met de overheid van een ander land om de kwaliteit van de tuinbouwproducten te garanderen

Periode: 1997–

Bron: Jaarverslagen

Waardering: B (4)

Energie

85

Handeling: Het (mede) uitvoeren van meerjarenafspraken om de energie-efficiëntie te verbeteren

Periode: 1997–

Bron: Jaarverslagen

Waardering: V 10 jaar

86

Handeling: Het voeren van overleg over de energieprijzen en de belasting op brandstoffen

Periode: 1997–

Bron: Jaarverslagen

Waardering: B (1)

87

Handeling: Het verlenen van een uitkering aan kleinere tuinbouwbedrijven om het verschil tussen het kleinverbruikertarief en het tuinbouwtarief te compenseren

Periode: 1997–

Bron: Jaarverslagen

Waardering: V 7 jaar

Sociaal-economische zaken

88

Handeling: Het financieren van de ontwikkeling van cursussen en lesmateriaal voor de werknemers in de sector

Periode: 1997–

Bron: Jaarverslagen

Waardering: V 7 jaar

89

Handeling: Het voorbereiden, opzetten en evalueren van een informatiepunt arbeid

Periode: 1997–

Bron: Jaarverslagen

Waardeing: B (4)

Voorlichting en promotie

90

Handeling: Het (laten) uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het werkterrein van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Bron: Jaarverslagen

Waardering: B (5) alleen de eindproducten; overige neerslag vernietigen na 5 jaar

91

Handeling: Het voorbereiden, begeleiden en evalueren van interne of externe promotiecampagnes

Periode: 1997–

Bron: Jaarverslagen

Waardering: V 10 jaar

92

Handeling: Het adviseren van promotieorganisaties in de sector

Periode: 1997–

Bron: Jaarverslagen

Waardering: V 10 jaar

93

Handeling: Het goedkeuren van de budgetten en jaarrekeningen van promotieorganisaties

Periode: 1997–

Bron: Jaarverslagen

Waardering: V 6 jaar

94

Handeling: Het onderzoeken van de naamsbekendheid van het Productschap Tuinbouw en de sector tuinbouw

Periode: 1997–

Bron: Jaarverslagen

Waardering: V 10 jaar

Handhaving

95

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en wijzigen van controleovereenkomsten met de technische diensten betreffende de uitvoering van toezicht en opsporingsactiviteiten

Periode: 1997–

Bron: Jaarverslagen

Waardering: B (3)

96

Handeling: Het laten uitvoeren van toezichts- en opsporingstaken

Periode: 1997–

Bron: Informatie R. Smeele

Waardering: V 10 jaar

97

Handeling: Het doen van aangifte in geval van frauduleus handelen en het meewerken aan het onderzoek naar fraude

Periode: 1996–

Bron: Correspondentie C. Manse

Waardering: V 12 jaar

Opmerkin: Het onderzoek wordt verricht door de hiertoe bevoegde rechtbank

98

Handeling: Het beslissen op een beroep op overmacht

Periode: 1997–

Bron: Commentaar E. de Jongh

Waardering: V 10 jaar

99

Handeling: Het beslissen op een bezwaar tegen een besluit of beschikking van het Productschap Tuinbouw

Periode: 1997–

Grondslag: AWB

Waardering: V 10 jaar

100

Handeling: Het beslissen op beroepsschriften naar aanleiding van beschikkingen betreffende het werkterrein van het Productschap Tuinbouw en het voeren van verweer in beroepschriftprocedures voor administratief rechtelijk organen

Periode: 1997–

Grondslag: AWB

Waardering: B (3)

101

Handeling: Het regelen van de samenstelling, bevoegdheid en rechtsgang van het tuchtgerecht

Periode: 1997–

Grondslag: Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie, art. 8.1

Waardering: B (5)

105

Handeling: Het bij verordening stellen van tuchtrechtelijke maatregelen bij overtreding van een ingestelde verordening

Periode: 1997–

Grondslag: Instellingsverordening 1996 art. 17, lid 1, Stcrt. 1996/250 en Instellingsverordening 1998, art. 18, lid 1

Waardering: B (5)

106

Handeling: Het bij verordening opleggen en innen van geldboetes bij overtreding van een ingestelde verordening

Periode: 1997–

Grondslag: Instellingsverordening 1996 art. 17, lid 2, Stcrt. 1996/250 en Instellingsverordening 1998, art. 18, lid 2

Waardering: V 10 jaar

2.2 Actor: De sectorcommissie

8

Handeling: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Productschap Tuinbouw inzake het werkgebied van de commissie

Periode: 1997–

Grondslag: Instellingsverordening 1996 art. 5, Stcrt. 1996/250 en Instellingsverordening 1998 art. 5, Stcrt. 1998/143

Waardering: B (1)

2.3 Actor: Het tuchtgerecht

102

Handeling: Het weigeren bepaalde personen als gemachtigde of raadsman toe te laten

Periode: 1997–

Grondslag: Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisaties, art. 9.1 en 5

Waardering: V 7 jaar

103

Handeling: Het besluiten over een verzoek tot wraking of schoning van een van zijn leden

Periode: 1997–

Grondslag: Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisaties, art. 10.3

Waardering: V 7 jaar

104

Handeling: Het nemen van tuchtmaatregelen

Periode: 1997–

Grondslag: Wet tuchtgerecht bedrijfsorganisaties, art. 6 en 7, art. 14

Waardering: B (5)

Opmerking: Deze handeling is overgenomen uit PIVOT-rapport ‘Sociaal Economische Raad’. Het nummer van de handeling daar is: 132