Home

Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg

Geldig van 1 februari 2005 tot 1 mei 2005
Geldig van 1 februari 2005 tot 1 mei 2005

Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-02-2005 tot 01-05-2005]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2007]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het in de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten opgenomen overeenkomstenstelsel te vereenvoudigen, opdat de overeenkomsten beter toegesneden kunnen worden op de behoeften van de contractsluitende partijen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Ziekenfondswet.]

Artikel II

[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]

Artikel III

[Wijzigt de Wet tarieven gezondheidszorg.]

Artikel IV [Nog niet in werking]

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel IX

Artikel X

Artikel XI

Artikel XII

Artikel XIII