Home

Besluit spoorverkeer

Geldig vanaf 1 september 2023
Geldig vanaf 1 september 2023

Besluit spoorverkeer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-09-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 16 september 2003, Hoofddirectie Juridische Zaken, nr. HDJZ/S&W/2003-1877;

Gelet op richtlijn 2001/14/EG en op de artikelen 23, 64, 65 en 87, eerste lid, van de Spoorwegwet;

De Raad van State gehoord (advies van 19 december 2003, nr. W09.03.0393/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 november 2004, nr. HDJZ/S&W/2004-2899, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • bestuurder: bestuurder van een trein;

  • gebruik van een hoofdspoorweg: met een spoorvoertuig rijden over of stilstaan op een hoofdspoorweg;

  • gevaarlijke stoffen: gevaarlijke stoffen als bedoeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

  • hoofdspoorweg: hoofdspoorweg als bedoeld in artikel 2, tweede lid, of artikel 124, tweede lid, van de wet;

  • rangeerder: persoon die een trein begeleidt;

  • sein: verkeersteken inhoudende een ge- of verbod, een waarschuwing of een aanduiding;

  • TSI Exploitatie en verkeersleiding: Uitvoeringsverordening (EU) 2019/773 van de Commissie van 16 mei 2019 betreffende de technische specificaties inzake interoperabiliteit van het subsysteem exploitatie en verkeersleiding van het spoorwegsysteem in de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2012/757/EU (PbEU 2019, L 139I);

  • wet: de Spoorwegwet.

§ 2. Gebruik van hoofdspoorwegen

Artikel 2 [Vervallen per 17-12-2021]

Artikel 3 [Vervallen per 08-08-2023]

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7 [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 8 [Vervallen per 08-08-2023]

Artikel 9

§ 3. Treinsamenstelling

Artikel 10

Artikel 11 [Vervallen per 17-12-2021]

Artikel 12 [Vervallen per 08-08-2023]

Artikel 13

Artikel 14 [Vervallen per 17-12-2021]

§ 4. Veilig vertrek en vervoer

Artikel 15 [Vervallen per 08-08-2023]

Artikel 16 [Vervallen per 17-12-2021]

Artikel 17 [Vervallen per 08-08-2023]

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

§ 5. [Vervallen per 17-12-2021]

Artikel 23 [Vervallen per 17-12-2021]

Artikel 24 [Vervallen per 17-12-2021]

Artikel 25 [Vervallen per 17-12-2021]

§ 6. Verplichtingen bij onregelmatigheden

Artikel 26

Artikel 27 [Vervallen per 08-08-2023]

Artikel 28 [Vervallen per 08-08-2023]

§ 7. Gebruik van hoofdspoorwegen uitsluitend binnen spoorwegemplacementen

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

§ 8. Overige bepalingen

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38 [Vervallen per 08-08-2023]

§ 9. Handhaving

Artikel 39

Artikel 40

§ 10. Overgangsrecht

Artikel 41 [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 42 [Vervallen per 16-06-2019]

Artikel 43

§ 11. Slotbepalingen

Artikel 44 [Vervallen per 17-12-2021]

Artikel 45