Home

Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen

Geldig vanaf 7 december 2012
Geldig vanaf 7 december 2012

Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2019]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 juli 2004, nr. WJZ 4044959;

Gelet op artikel 3, eerste tot en met vierde lid, van de Kaderwet EZ-subsidies;

De Raad van State gehoord (advies van 21 september 2004, nr. W10.04.0350/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 november 2004, nr. WJZ 4070645;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. project: een samenhangend geheel van activiteiten gericht op de verbetering van het vestigingsklimaat op een bestaand bedrijventerrein;

 2. openbaar lichaam: lichaam als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 3. samenwerkingsverband: een geen rechtspersoonlijkheid bezittend verband van twee of meer gemeenten, provincies of openbare lichamen;

 4. bedrijventerrein: ruimtelijk aaneengesloten of functioneel verbonden terrein dat bestemd en geschikt is voor gebruik door vestigingen ten behoeve van handel, nijverheid, commerciële en niet-commerciële dienstverlening en industrie, daaronder niet begrepen een terrein in overwegende mate bestemd voor kantoren, detailhandel of horeca.

Artikel 2

1.

Onze Minister verstrekt op aanvraag een subsidie voor een project aan een provincie, een gemeente, een openbaar lichaam of een samenwerkingsverband.

2.

Indien de aanvragers deelnemers in een samenwerkingsverband zijn, wordt de subsidie verstrekt aan de deelnemers gezamenlijk en betaald aan de deelnemer die als indiener van de aanvraag om subsidie is opgetreden.

3.

Geen subsidie wordt verstrekt:

 1. indien het oppervlak van het bedrijventerrein, waarop het project plaatsvindt, minder dan 150 hectare bedraagt;

 2. indien het bedrijventerrein overwegend bestemd is voor de vestiging van lokale bedrijvigheid;

 3. indien het bedrijventerrein uitsluitend vestiging van bedrijven toestaat die vallen onder een lagere categorie dan milieucategorie 4, zoals bedoeld in de brochure «Bedrijven en Milieuzonering», van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

 4. indien ter zake van het project reeds eerder door Onze Minister subsidie is verstrekt op grond van dit besluit, het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit, het Besluit tender investeringsprogramma's provincies 2000 of het Besluit subsidies stadseconomie GSB III;

 5. indien het project uitsluitend regulier en achterstallig onderhoud betreft.

 6. voor zover het bedrijventerrein zijn bestemming van bedrijventerrein verliest;

 7. indien blijkt dat de verstrekking van subsidie leidt tot het verlenen van staatssteun in de zin van artikel 87 van het EG-Verdrag.

Artikel 3

Artikel 4

§ 2. Aanvraag en beslissing op de aanvraag

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

§ 3. Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

§ 4. Voorschotten

Artikel 12

Artikel 13

§ 5. Subsidievaststelling

Artikel 14

Artikel 15

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18