Home

Wijzigingsregeling Subsidieregeling servicepunten milieuwethandhaving (verlenging subsidiemogelijkheid)

Geldig vanaf 17 juli 2004
Geldig vanaf 17 juli 2004

Wijzigingsregeling Subsidieregeling servicepunten milieuwethandhaving (verlenging subsidiemogelijkheid)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2015]

Aanhef

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Subsidieregeling servicepunten milieuwethandhaving.]

Artikel II

De Subsidieregeling servicepunten milieuwethandhaving, zoals ze luidde voor het tijdstip waarop deze regeling in werking is getreden, blijft van toepassing op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn aangevraagd op grond van die regeling.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.