Home

Regeling herverkaveling

Geldig vanaf 1 januari 2017
Geldig vanaf 1 januari 2017

Regeling herverkaveling

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017]
[Regeling ingetrokken per 29-06-2021]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. wet: Landinrichtingswet;

 2. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 3. huiskavel: kavel met een woonhuis;

 4. bedrijfskavel: kavel met een complex van gebouwen, dienende voor de uitoefening van een landbouwbedrijf;

 5. veldkavel: kavel, die geen huis- of bedrijfskavel is;

 6. gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Woningwet;

 7. openbare weg: weg als bedoeld in artikel 4 van de Wegenwet;

 8. vlakligging: mate van egaliteit van het maaiveld;

 9. natuurterrein: natuurterrein als bedoeld in artikel 1 van de Wet agrarisch grondverkeer;

 10. bureau beheer landbouwgronden: bureau als bedoeld in artikel 28 van de Wet agrarisch grondverkeer;

 11. particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties: organisaties als bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 december 1992, houdende aanwijzing van particuliere terreinbeherende organisaties ter uitvoering van het bepaalde in artikel 70a van de Pachtwet (Stb. 700);

 12. landbouwgrond: landbouwgrond als bedoeld in artikel 1 van de Wet agrarisch grondverkeer;

 13. LAC-signaalwaarde: waarde zoals vastgesteld door de Landbouw Advies Commissie Milieukritische Stoffen in het in december 1991 uitgebrachte rapport LAC-signaalwaarden van de werkgroep verontreinigde gronden van de Landbouw Advies Commissie Milieukritische Stoffen.

Hoofdstuk 2. Het stelsel van classificatie

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Hoofdstuk 3. Plan van toedeling

Paragraaf 1. Uitruilbaarheid

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Paragraaf 2. Wijze van toedeling

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Paragraaf 3. Overige bepalingen

Artikel 20

Artikel 21

Hoofdstuk 4. De tweede schatting en de lijst der geldelijke regelingen

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 27

Artikel 27a

Artikel 28

Artikel 29

Bijlage 1

Bijlage 1a. behorende bij artikel 6 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 1b. behorende bij artikel 6 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 1c. behorende bij artikel 6 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 1d. behorende bij artikel 6 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 1e. behorende bij artikel 6 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 1f. behorende bij artikel 6 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 1g. behorende bij artikel 6 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 1h. behorende bij artikel 6 van de Regeling Herverkaveling

Bijlage 2

Bijlage 2a. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2b. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2c. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2d. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2e. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2f. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2g. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2h. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2i. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2j. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2k. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2l. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2m. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2n. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2o. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2p. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2q. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2r. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2s. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bjilage 2t. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2u. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2v. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2w. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2x. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2y. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2z. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2aa. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2bb. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2cc. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2dd. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2ee. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2ff. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2gg. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2hh. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2ii. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2jj. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2kk. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2ll. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2mm. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2nn. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2oo. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2pp. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2qq. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2rr. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2ss. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2tt. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2uu. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2vv. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2ww. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2xx. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2yy. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2zz. behorende bij artikel 27 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2aaa. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2bbb. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2ccc. behorende bij artikel 25 van de Regeling Herverkaveling

Bijlage 2ddd. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2eee. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2fff. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2ggg. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2hhh. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2iii. behorende bij artikel 27 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2jjj. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2kkk. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2lll. nadere regels bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2mmm. nadere regels bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2nnn. nadere regels bij artikel 25 van de Regeling herverkarveling

Bijlage 2ooo. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2ppp. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2qqq. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2rrr. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2sss. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2ttt. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2uuu. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2vvv. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2www. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2xxx. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2yyy. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling

Bijlage 2zzz. behorende bij artikel 25 van de Regeling herverkaveling