Home

Verordening aanduiding bijzondere slachtpluimvee-houderijsystemen (PPE) 2004

Geldig van 31 oktober 2010 tot 31 maart 2013
Geldig van 31 oktober 2010 tot 31 maart 2013

Verordening aanduiding bijzondere slachtpluimvee-houderijsystemen (PPE) 2004

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 31-10-2010 tot 31-03-2013]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2015]

Aanhef

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op de artikelen 93, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en de artikelen 6 en 7 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;

Gezien artikel 10, eerste en derde lid, van Verordening (EEG) nr. 1538/91 van de Commissie van 5 juni 1991 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1906/90 van de Raad tot vaststelling van handelsnormen voor vlees van pluimvee (Pb EG L 143, d.d. 6 juni 1991);

Besluit:

1. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.

productschap

:

het Productschap Pluimvee en Eieren;

2.

voorzitter

:

de voorzitter van het productschap;

3.

onderneming

:

een onderneming waarvoor het productschap is ingesteld;

4.

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft;

5.

verhandelen

:

het in voorraad hebben, het vervoeren, het kopen, het verkopen en iedere vorm van het in de handel brengen;

6.

kippen

:

pluimvee behorend tot de soort Gallus domesticus waarbij de punt van het borstbeen nog buigzaam is (niet verbeend);

7.

geslachte kippen

:

geslachte kippen, met inbegrip van delen daarvan en eetbare bijproducten, alsmede producten op basis van geslachte kippen;

8.

Verordening 1538/91

:

Verordening (EEG) nr. 1538/91 van de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap van 5 juni 1991 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1906/90 van de Raad tot vaststelling van handelsnormen voor vlees van pluimvee (Pb EG L 143).

2.

Voor het overige neemt deze verordening de terminologie over van Verordening 1538/91.

2. Verbods- en gebodsbepalingen

Artikel 2

3. Voorschriften met betrekking tot de huisvesting, verzorging en voeding van kippen

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

4. Verkoop aan particulieren

Artikel 8

5. Bijzondere bepalingen

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

6. Toezicht

Artikel 12

7. Strafbepalingen

Artikel 13

8. Slotbepalingen

Artikel 14