Home

Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Geldig van 1 maart 2013 tot 1 juni 2013
Geldig van 1 maart 2013 tot 1 juni 2013

Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-03-2013 tot 01-06-2013]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 20 februari 2004, nr. 5271210/04/6;

Gelet op de artikelen 2, tweede en derde lid, 4, vijfde lid, 8, vierde en vijfde lid, 9, eerste lid, 13, eerste lid, 25, 36, 39 en 49 van de Wet justitiële gegevens;

De Raad van State gehoord (advies van 24 maart 2004, nr. W03.04.0085/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 24 maart 2004, nr. 5278333/04/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. wet: de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;

  2. sepot: de beslissing van het openbaar ministerie tot niet vervolging of niet verdere vervolging van de zaak;

  3. centrale autoriteit: de centrale autoriteit, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2009 betreffende de organisatie en de inhoud van uitwisseling van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten (PbEU L 93/23). In Nederland is dit de Justitiële Informatiedienst;

  4. lidstaat: lidstaat van de Europese Unie;

  5. strafrechtelijke procedure: de fase die aan het strafproces voorafgaat, het strafproces zelf en de tenuitvoerlegging van de veroordeling.

Hoofdstuk 2

Afdeling 1. De justitiële gegevens

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Afdeling 2. Afkomst justitiële gegevens

Artikel 10

Artikel 10a [Vervallen per 01-04-2012]

Hoofdstuk 3. De verstrekking van justitiële en strafvorderlijke gegevens

Afdeling 1. Verstrekking van bepaalde gegevens

Paragraaf 1. Verstrekking ten behoeve van het uitoefenen van de taak

Artikel 11
Artikel 11a

Paragraaf 2. Verstrekking ten behoeve van advies

Artikel 12

Paragraaf 3. Verstrekking ten behoeve van het nemen van bestuursbesluiten

Artikel 13
Artikel 13a [Nog niet in werking]

Afdeling 2. Verstrekking van de gegevens in algemene zin

Paragraaf 1. Verstrekking ten behoeve van het uitoefenen van de taak

Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 22a
Artikel 22b

Paragraaf 2. Verstrekking ten behoeve van het aannemen en ontslag van personeel

Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28

Paragraaf 3. Verstrekking ten behoeve van advies, aanbeveling of voordracht van personen

Artikel 29
Artikel 30

Paragraaf 4. Verstrekking ten behoeve van beleidsinformatie, wetenschappelijk onderzoek en statistiek

Artikel 31

Paragraaf 5. Verstrekking aan en ontvangst uit het buitenland

Artikel 32
Artikel 33

Paragraaf 6. Verstrekking aan en ontvangst uit een lidstaat en doorgifte aan derde landen

Artikel 34
Artikel 35
Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38
Artikel 39
Artikel 40
Artikel 41
Artikel 42

Afdeling 3. Machtiging

Artikel 43

Hoofdstuk 4. De verklaring omtrent het gedrag

Artikel 44

Artikel 45

Hoofdstuk 5. Afkomst van de rapporten die persoonsdossiers vormen

Artikel 46

Artikel 47. De verstrekking van afschriften van rapporten uit persoonsdossiers

Hoofdstuk 6. Kosten

Artikel 48

Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52