Home

Regeling informatieverstrekking WIN 2003

Geldig van 18 maart 2004 tot 28 maart 2004
Geldig van 18 maart 2004 tot 28 maart 2004

Regeling informatieverstrekking WIN 2003

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 28-03-2004]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2007]

Aanhef

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Het verstrekken van de gegevens, bedoeld in artikel 4 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers, geschiedt door middel van het volledig invullen, ondertekenen en verzenden van de formulieren die zijn opgenomen in de bijlage behorende bij deze regeling. De formulieren dienen te zijn gewaarmerkt door een accountant en vergezeld te gaan van een accountantsverklaring met betrekking tot de juistheid van de gegevens.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatieverstrekking WIN 2003.

Bijlage [Nog niet in werking]