Home

Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering

Geldig van 26 februari 2004 tot 1 januari 2005
Geldig van 26 februari 2004 tot 1 januari 2005

Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering

Opschrift

Aanhef

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 15, eerste lid, onderdeel o, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer;

Besluit:

Artikel 1

2.

Deze regeling verstaat onder:

  1. wet: Wet op belastingen van rechtsverkeer;

  2. herstructureringsplan: een plan dat beoogt uitvoering te geven aan een activiteit als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de Wet stedelijke vernieuwing, dan wel een plan dat beoogt (mede) uitvoering te geven aan een ontwikkelingsprogramma als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van die wet;

  3. wijkontwikkelingsmaatschappij: een in Nederland gevestigd lichaam dat bevordering van stedelijke herstructurering ten doel heeft en dat is opgericht om uitvoering te geven aan een herstructureringsplan en dat door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op voordracht van het college van burgemeester en wethouders als zodanig is aangewezen.

Artikel 2

1.

Bij de voordracht door het college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van een lichaam als wijkontwikkelingsmaatschappij worden overgelegd:

  1. een door de gemeenteraad vastgesteld herstructureringsplan;

  2. een geografische kaart met de begrenzingen van het te herstructureren gebied;

  3. de oprichtingsakte van de wijkontwikkelingsmaatschappij;

  4. een verklaring van het college van burgemeester en wethouders dat de wijkontwikkelingsmaatschappij daadwerkelijk is belast met de uitvoering van het herstructureringsplan, bedoeld in onderdeel a; en

  5. indien het een gemeente betreft die is aangewezen ingevolge artikel 6, derde lid, tweede volzin, van de Wet stedelijke vernieuwing, dan wel indien het een gemeente betreft als bedoeld in artikel 7, vierde lid van die wet: een verklaring van gedeputeerde staten dat sprake is van een herstructureringsplan.

2.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer beslist over de aanwijzing bij voor bezwaar vatbare beschikking.

3.

Het lichaam wordt als wijkontwikkelingsmaatschappij aangemerkt met ingang van de dag volgende op die waarop zij door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als zodanig is aangewezen.

Artikel 3

1.

De vrijstelling voor de verkrijging van een onroerende zaak door een wijkontwikkelingsmaatschappij is van toepassing indien de onroerende zaak wordt verkregen in het kader van het herstructureringsplan.

2.

Voor de toepassing van dit artikel worden onder onroerende zaken mede verstaan fictieve onroerende zaken als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de wet, en rechten waaraan onroerende zaken of fictieve onroerende zaken zijn onderworpen.

Artikel 4

Artikel 5