Home

Besluit tabaksautomaten

Geldig van 26 januari 2004 tot 1 juni 2004
Geldig van 26 januari 2004 tot 1 juni 2004

Besluit tabaksautomaten

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-06-2004]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2016]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 februari 2003, kenmerk POG/GB 2.358.163;

Gelet op artikel 9, vierde lid, van de Tabakswet;

De Raad van State gehoord (advies van 6 juni 2003, nummer W13.03.0074/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 januari 2004, POG/GB 2.391.699;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

1.

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten aan particulieren te verstrekken via een tabaksautomaat.

2.

Het in het eerste lid bepaalde verbod geldt niet, indien het verstrekken van tabaksproducten geschiedt via een tabaksautomaat die standaard vergrendeld is en voor het uitvoeren van een verkooptransactie slechts ontgrendeld kan worden door of ten behoeve van personen van zestien jaar of ouder.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

1.

Tabaksautomaten bevinden zich niet in de buitenlucht.

2.

Tabaksautomaten bevinden zich in het zicht van degene voor wiens rekening en risico de automaat werkt of van zijn personeel, dan wel van de exploitant van de inrichting waar de automaat zich bevindt of van zijn personeel.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de vierde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4