Home

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

Geldig vanaf 1 juli 2023
Geldig vanaf 1 juli 2023

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om ter uitvoering van de Richtlijn 2000/78/EG, tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PbEG, 2000, L303) alsmede in verband met artikel 1 van de Grondwet, het maken van onderscheid op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs te verbieden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Algemeen

Het begrip onderscheid

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

  1. onderscheid: direct en indirect onderscheid, alsmede de opdracht daartoe;

  2. direct onderscheid: indien een persoon op grond van leeftijd op een andere wijze wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld;

  3. indirect onderscheid: indien een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen met een bepaalde leeftijd in vergelijking met andere personen bijzonder treft.

Intimidatie

Artikel 2

§ 2. Reikwijdte van het verbod van onderscheid

Arbeid

Artikel 3

Vrije beroep

Artikel 4

Beroepsonderwijs

Artikel 5

Lidmaatschap organisaties

Artikel 6

§ 3. Uitzonderingen op het verbod van onderscheid

Objectieve rechtvaardiging

Artikel 7

Pensioenen

Artikel 8

§ 4. Vermelding leeftijdsgrens

Artikel 9

§ 5. Rechtsbescherming

Bescherming tegen represailles

Artikel 10

Bescherming tegen ontslag

Artikel 11

Bewijslast

Artikel 12

Nietigheid

Artikel 13

Het College voor de rechten van de mens

Artikel 14

§ 6. Overgangs- en slotbepalingen

Evaluatie

Artikel 15

Overgangsrecht pensioenontslag

Artikel 16

Overgangsrecht defensie

Artikel 17

Wijzigingen in andere regelgeving

Artikel 18

Artikel 19

Tijdstip inwerkingtreding

Artikel 20

Citeertitel

Artikel 21