Home

Regeling vrijstelling chloorthalonil teeltseizoen 2003

Geldig van 4 december 2003 tot 30 december 2003
Geldig van 4 december 2003 tot 30 december 2003

Regeling vrijstelling chloorthalonil teeltseizoen 2003

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 04-12-2003 tot 30-12-2003]
[Regeling ingetrokken per 30-12-2003]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 16a van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder ‘wet’: Bestrijdingsmiddelenwet 1962.

Artikel 2

Van het verbod van artikel 10, eerste lid, van de wet wordt voor het voorhanden of in voorraad hebben en het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen die de in de bijlage bij deze regeling vermelde werkzame stof bevatten, vrijstelling verleend aan degenen die gedurende het teeltseizoen 2003:

  1. beroeps- of bedrijfsmatig werkzaam zijn in de teelt waarvoor het betrokken middel ingevolge deze regeling is vrijgesteld, of

  2. ten behoeve van een onder a bedoeld persoon ter uitoefening van een beroep of bedrijf werkzaamheden met het betrokken gewasbeschermingsmiddel verrichten.

Artikel 3

De in artikel 2 bedoelde vrijstelling is slechts van toepassing op de gewasbeschermingsmiddelen die voor de betrokken werkzame stof in de bijlage bij deze regeling staan vermeld, en voor zover het afleveren, het voorhanden of in voorraad hebben, het binnen Nederland brengen of het gebruiken van die gewasbeschermingsmiddelen plaatsvindt ten behoeve van de bestrijding van de ziekte of plaag in de teelt waarvoor het betrokken middel ingevolge deze regeling is vrijgesteld.

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 7

Bijlage