Home

Besluit beleidsregels Bestuurskamer

Geldig van 1 januari 2007 tot 27 maart 2011
Geldig van 1 januari 2007 tot 27 maart 2011

Besluit beleidsregels Bestuurskamer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2007 tot 27-03-2011]
[Regeling ingetrokken per 27-03-2011]

Aanhef

De Bestuurskamer;

Gelet op de artikelen 77, 83, 94, 119, 124, vierde lid, en 126, zevende lid, in samenhang met artikel 128, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gelet op de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 6/2000);

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. wet: Wet op de bedrijfsorganisatie;

 2. Bestuurskamer: commissie, ingesteld bij besluit RE 6/1994 van de Sociaal- Economische Raad op grond van artikel 19 van de wet;

 3. bedrijfslichaam: een hoofdproduct-, product-, hoofdbedrijf- of bedrijfschap als bedoeld in artikel 66 van de wet;

 4. financiële relatie:

  1. 1e.

   het verstrekken van subsidie;

  2. 2e.

   het uitbesteden van een dienst in relatie tot de in artikel 71 van de wet beschreven taak van bedrijfslichamen

 5. Verordening representativiteit organisaties: verordening RE 3/2001 van de Sociaal- Economische Raad van 15 september 2000;

 6. verordening: verordening als bedoeld in de artikelen 93, 119 en 126 van de wet;

 7. notificatierichtlijn: Richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

 8. steunmaatregelen: steunmaatregelen als bedoeld in de artikelen 87 en 88 (ex artikelen 92 en 93) van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;

 9. melding: het op de hoogte brengen van de Europese Commissie van een verordening tot invoering of wijziging van een steunmaatregel, als bedoeld in artikel 88 (ex artikel 93), derde lid, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;

 10. dagdeel: de delen van een dag waarvan het eerste aanvangt op het tijdstip van aanvang van de eerste bijgewoonde vergadering en het tweede en derde aanvangen nadat sedert dat tijdstip vijf respectievelijk tien uren zijn verstreken.

Hoofdstuk 2. Inhoud en strekking van dit besluit

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Hoofdstuk 3. Gebruik van regelgeving door bedrijfslichamen

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 3.6

Artikel 3.7

Artikel 3.8

Artikel 3.9

Artikel 3.10

Artikel 3.11

Artikel 3.12

Hoofdstuk 4. Financiële relaties

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Hoofdstuk 5. Schilthuisaftrek

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Hoofdstuk 6. Vergoedingen bedrijfslichamen

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Artikel 6.3

Artikel 6.4

Artikel 6.5

Artikel 6.6

Artikel 6.7

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Artikel 7.5

Artikel 7.6

Bijlage 1. Modellen voor verordeningen en besluiten bedrijfslichamen

Bijlage 2. Draaiboek EG-/WTO-notificatie voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (apart gepubliceerd; zie www.ser.nl)

Bijlage 3. Geleidebrief aanvraag goedkeuring verordening