Home

Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten

Geldig van 19 september 2003 tot 1 januari 2007
Geldig van 19 september 2003 tot 1 januari 2007

Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-09-2003 tot 01-01-2007]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede namens Onze Minister van Financiën van 9 mei 2003, FO2003/56474;

Gelet op artikel 217, zesde lid, van de Provinciewet en artikel 213, zesde lid, van de Gemeentewet;

De Raad van State gehoord (advies van 16 juni 2003, nr. W04.03.0175/I;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens Onze Minister van Financiën, van 19 augustus 2003 (FO2003/69873);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. (Begrippen)

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: deelverantwoording: een in opdracht van provinciale staten onderscheidenlijk de raad opgestelde afzonderlijke verantwoording van een deel van de provinciale organisatie onderscheidenlijk de gemeentelijke organisatie.

Artikel 2. (Goedkeuringstoleranties)

1.

De accountant gebruikt ten behoeve van de oordeelsvorming over de jaarrekening van de provincie, bedoeld in artikel 217, derde lid, van de Provinciewet, onderscheidenlijk de jaarrekening van de gemeente, bedoeld in artikel 213, derde lid, van de Gemeentewet, de volgende goedkeuringstoleranties:

  1. ten aanzien van fouten in de jaarrekening 1% van de omvangsbasis en

  2. ten aanzien van onzekerheden in de controle 3% van de omvangsbasis.

2.

De omvangsbasis is gelijk aan de totale lasten van de provincie onderscheidenlijk gemeente.

3.

De fouten in de jaarrekening en de onzekerheden in de controle kunnen betrekking hebben op het getrouwe beeld, bedoeld in artikel 217, derde lid, onder a van de Provinciewet en/of op de rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties, bedoeld in artikel 217, derde lid, onder b van de Provinciewet, onderscheidenlijk op het getrouwe beeld, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder a van de Gemeentewet en/of op de rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder b van de Gemeentewet.

4.

De accountant richt zijn controle zodanig in dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat fouten en onzekerheden die afzonderlijk of gezamenlijk de goedkeuringstoleranties voor fouten in de jaarrekening respectievelijk onzekerheden in de controle overschrijden worden ontdekt.

5.

De accountant onthoudt een goedkeurende accountantsverklaring aan de jaarrekening indien één der of beide goedkeuringstoleranties, zoals opgenomen in het eerste lid, worden overschreden.

6.

Indien provinciale staten onderscheidenlijk de raad opdracht geven over een deelverantwoording een afzonderlijke accountantsverklaring af te geven, dan zijn de goedkeuringstoleranties ten aanzien van fouten in de deelverantwoording 1% en ten aanzien van onzekerheden in de controle 3% van de omvangsbasis van die deelverantwoording. Op grond van (bijzondere) activiteiten van het onderdeel van de provinciale onderscheidenlijk gemeentelijke organisatie kan de accountant voor de berekening van de goedkeuringstoleranties voor bepaalde deelverantwoordingen gemotiveerd kiezen voor een andere omvangsbasis dan de totale lasten van de deelverantwoording.

7.

Provinciale staten onderscheidenlijk de raad kunnen de goedkeuringstoleranties voor de gehele jaarrekening of voor deelverantwoordingen op een lager percentage vaststellen.

Artikel 3. (Kwalitatieve aspecten)

Naast de kwantitatieve fouten en onzekerheden in de controle houdt de accountant bij de controle en de oordeelsvorming rekening met kwalitatieve aspecten. Indien kwalitatieve aspecten daartoe aanleiding geven kan de accountant een goedkeurende accountantsverklaring onthouden.

Artikel 4. (Accountantsverklaring)

Artikel 5. (Verslag van bevindingen)

Artikel 6. (Intrekken Besluit accountantscontrole gemeenten )

Artikel 7. (Inwerkingtreding)

Artikel 8. (Citeertitel)

Bijlage 1a. Tekst goedkeurende accountantsverklaring

Bijlage 1b. Tekst goedkeurende accountantsverklaring

Bijlage 2. Goedkeuringstoleranties en strekking accountantsverklaringen