Home

Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2003

Geldig van 1 januari 2003 tot 19 oktober 2019
Geldig van 1 januari 2003 tot 19 oktober 2019

Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2003

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2015 tot 19-10-2019]
[Regeling ingetrokken per 19-10-2019]

Aanhef

Het Bestuur van het Productschap Dranken,

besluit

vast te stellen de navolgende verordening

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. 1.

  grondstoffen: De in Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken gedefinieerde ethylalcohol uit landbouwproducten en distillaat uit landbouwproducten (Publikatieblad L 160, 12 juni 1989);

 2. 2.

  gedistilleerde dranken: zijnde een alcoholhoudende vloeistof:

  1. bestemd voor menselijke consumptie;

  2. met bijzondere organoleptische kenmerken en, uitgezonderd de producten als vermeld in Bijlage III van Verordening (EEG) 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 met een minimum-alcoholgehalte van 14 procent vol, een minimum-alcoholgehalte van 15 procent vol bevattend; en

  3. verkregen:

   • hetzij rechtstreeks door distillatie van natuurlijke gegiste producten, al dan niet in aanwezigheid van aroma’s en/of door aftrekking van plantaardige stoffen en/of door toevoeging van aroma’s, suikers of andere zoetstoffen, en/of van andere landbouwproducten, aan ethylalcohol uit landbouwproducten, en/of aan distillaat uit landbouwproducten en/of aan eau-de-vie zoals gedefinieerd in de EG-verordening van 29 mei 1989;

   • hetzij door vermenging van een gedistilleerde drank met:

    1. een of meer andere gedistilleerde dranken;

    2. ethylalcohol of distillaat uit landbouwproducten of eau-de-vie zoals gedefinieerd in de EG-verordening van 29 mei 1989;

    3. een of meer alcoholische dranken;

    4. een of meer dranken;

   • hetzij door vermenging van ethylalcohol uit landbouwproducten met water;

  4. waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande alcoholaccijns verschuldigd is.

 3. 3.

  zwak gedistilleerde dranken: alcoholhoudend product met een alcoholgehalte van minder dan 15 procent vol, behorend tot GN-code 2208 van de Verordening (EEG) nr. 2658/87 van 23 juli 1987, waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande alcoholaccijns verschuldigd is;

 4. 4.

  alcoholgehalte: het gehalte aan zuivere ethylalcohol bij een temperatuur van 20 graden C, uitgedrukt in volumeprocenten;

 5. 5.

  bereiden: iedere bewerking - met uitzondering van bottelen - waardoor uit grondstoffen een gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde drank vervaardigd wordt of de samenstelling daarvan wijzigt;

 6. 6.

  bottelen: het afvullen van verpakkingen welke bestemd zijn om aan de consument af te leveren met een gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde drank;

 7. 7.

  ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming als bedoeld in deze Verordening drijft;

 8. 8.

  onderneming: een onderneming als bedoeld in artikel 3 lid 2 sub c en d van het Instellingsbesluit;

 9. 8.

  productschap: het Productschap Dranken;

 10. 9.

  bestuur: het bestuur van het Productschap Dranken;

 11. 10.

  secretaris: de door het Bestuur aangestelde secretaris van de Commissie;

 12. 11.

  commissie: een orgaan als bedoeld in artikel 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie, hier: de Commissie voor Gedistilleerd ex artikel 5 lid 1 c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken.

§ 2. Heffingen

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 8