Home

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Geldig van 1 november 2023 tot 1 juli 2024
Geldig van 1 november 2023 tot 1 juli 2024

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-11-2023 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is nieuwe regels met betrekking tot het verwerken van justitiële gegevens en het stellen van regels met betrekking tot de verwerking van justitiële gegevens in persoonsdossiers en de verklaring omtrent het gedrag vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel 1. Definities

Artikel 1

In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. justitiële gegevens: bij algemene maatregel van bestuur te omschrijven persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon inzake de toepassing van het strafrecht of de strafvordering, die in een gegevensbestand zijn of worden verwerkt;

 2. strafvorderlijke gegevens: persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon die zijn verkregen in het kader van een strafvorderlijk onderzoek en die het openbaar ministerie in een strafdossier of langs geautomatiseerde weg in een gegevensbestand verwerkt;

 3. persoonsdossier: een gestructureerd dossier waarin zijn opgenomen de aan rechterlijke autoriteiten uitgebrachte rapporten over onderzoeken naar het gedrag of de levensomstandigheden van een natuurlijk persoon in verband met tegen hem aanhangige strafzaken, de tenuitvoerlegging van aan hem opgelegde straffen of maatregelen of zijn reclassering;

 4. tenuitvoerleggingsgegevens: persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon inzake de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen, die in een dossier of een ander gegevensbestand zijn of worden verwerkt;

 5. gerechtelijke strafgegevens: persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon die zijn verkregen in het kader van het behandelen en beslissen van zaken waarop het Nederlandse strafrecht van toepassing is en die in een gegevensbestand zijn of worden verwerkt;

 6. rechtspersoon: een rechtspersoon als bedoeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de daarmee gelijkgestelde organisaties als bedoeld in artikel 51, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht;

 7. justitiële documentatie: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende justitiële gegevens die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd;

 8. documentatie persoonsdossiers: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsdossiers die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd;

 9. persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 10. betrokkene: degene op wie een justitieel, strafvorderlijk, gerechtelijk strafgegeven of een tenuitvoerleggingsgegeven betrekking heeft, of van wie persoonsgegevens in een persoonsdossier zijn verwerkt;

 11. verwerkingsverantwoordelijke: dit is voor:

  1. 1°.

   justitiële gegevens en rapporten in een persoonsdossier: Onze Minister;

  2. 2°.

   strafvorderlijke gegevens: het College van procureurs-generaal;

  3. 3°.

   tenuitvoerleggingsgegevens: Onze Minister dan wel, uitsluitend in de gevallen dat dit uit de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een specifieke wettelijke taak volgt, het College van procureurs-generaal;

  4. 4°.

   gerechtelijke strafgegevens: de gerechten, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de rechterlijke organisatie;

 12. verwerker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of een ander orgaan die of dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke justitiële of strafvorderlijke gegevens, gerechtelijke strafgegevens, tenuitvoerleggingsgegevens of persoonsgegevens uit een persoonsdossier, verwerkt. Indien een verwerker in strijd met het bij of krachtens deze wet bepaalde de doeleinden en middelen van de verwerking bepaalt, wordt die verwerker met betrekking tot die verwerking als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt;

 13. verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot justitiële of strafvorderlijke gegevens, gerechtelijke strafgegevens, tenuitvoerleggingsgegevens of rapporten, of afschriften daarvan, die zijn of worden opgenomen in een persoonsdossier, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, of vernietigen van deze gegevens, rapporten of afschriften daarvan;

 14. afschermen: het markeren van opgeslagen justitiële of strafvorderlijke gegevens, gerechtelijke strafgegevens, tenuitvoerleggingsgegevens of persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken;

 15. gegevensbestand: justitiële documentatie, persoonsdossiers, documentatie persoonsdossiers en elk ander gestructureerd geheel van justitiële of strafvorderlijke gegevens, gerechtelijke strafgegevens of tenuitvoerleggingsgegevens dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of gedecentraliseerd is, dan wel verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze;

 16. inbreuk op de beveiliging: een inbreuk op de beveiliging met de vernietiging, het verlies, de wijziging, de bekendmaking of de ter beschikkingstelling van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte justitiële of strafvorderlijke gegevens, gerechtelijke strafgegevens, tenuitvoerleggingsgegevens of rapporten in persoonsdossiers, tot gevolg;

 17. genetische gegevens: persoonsgegevens met betrekking tot de overgeërfde of verworven genetische kenmerken van een natuurlijke persoon die unieke informatie verschaffen over de fysiologie of de gezondheid van die persoon en die met name voorkomen uit een analyse van een biologisch monster van die persoon;

 18. biometrische gegevens: persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische, of gedragskenmerken van een natuurlijke persoon op grond waarvan de eenduidige identificatie van die persoon mogelijk is of bevestigd wordt, zoals afbeeldingen van het gezicht of dactyloscopische gegevens;

 19. gegevens over gezondheid: persoonsgegevens met betrekking tot de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten, waarmee informatie over zijn gezondheid wordt gegeven;

 20. profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van die gegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met de bedoeling met name aspecten betreffende zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen;

 21. ontvanger: de natuurlijke persoon aan wie of rechtspersoon of overheidsinstantie waaraan justitiële of strafvorderlijke gegevens, gerechtelijke strafgegevens, tenuitvoerleggingsgegevens of afschriften van rapporten uit persoonsdossiers, worden verstrekt;

 22. bevoegde autoriteit: de overheidsinstantie die bevoegd is voor of ieder ander orgaan of iedere andere entiteit met openbaar gezag of openbare bevoegdheden ter voorkoming van, het onderzoek naar, de opsporing van of de vervolging van strafbare feiten, of voor de tenuitvoerlegging van straffen of maatregelen;

 23. derde land: ieder land of gebied dat geen lidstaat is of daarvan geen uitmaakt;

 24. internationale organisatie: een organisatie en de daaronder ressorterende internationaalpubliekrechtelijke organen of andere organen die zijn opgericht bij of op grond van een overeenkomst tussen twee of meer landen;

 25. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

 26. Autoriteit persoonsgegevens: de autoriteit, bedoeld in artikel 6 van de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming;

 27. lidstaat: lidstaat van de Europese Unie die de richtlijn heeft geïmplementeerd;

 28. richtlijn: richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van het Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad;

 29. centrale autoriteit: de centrale autoriteit, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2009 betreffende de organisatie en de inhoud van uitwisseling van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten (PbEU L 93/23);

 30. Ecris-TCN: Het Europees strafregisterinformatiesysteem-derdelanders, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van Verordening (EU) 2019/816.

Titel 2. De verwerking van justitiële gegevens

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 2

Artikel 2a

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 7b

Artikel 7c

Artikel 7d

Artikel 7e

Artikel 7f

Afdeling 2. Het verstrekken van justitiële gegevens

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16a

Artikel 17

Afdeling 3. Rechten van de betrokkene

Artikel 17a

Artikel 17b

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 26a

Artikel 26b

Afdeling 4. Bepalingen betreffende controle en toezicht

Artikel 26c

Artikel 26d

Artikel 26e

Artikel 26f

Artikel 26g

Artikel 26h

Artikel 27

Afdeling 5. De verklaring omtrent het gedrag

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 35a

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Titel 2A. De verwerking van strafvorderlijke gegevens

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 39a

Artikel 39b

Artikel 39c

Artikel 39d

Afdeling 2. Het verstrekken van strafvorderlijke gegevens

Artikel 39e

Artikel 39f

Artikel 39g

Artikel 39ga

Artikel 39h

Afdeling 3. Rechten van de betrokkene

Artikel 39ha

Artikel 39i

Artikel 39j

Artikel 39k

Artikel 39l

Artikel 39m

Artikel 39n

Artikel 39o

Artikel 39p

Artikel 39q

Afdeling 4. Bepalingen betreffende klachten, controle en toezicht

Artikel 39r

Titel 3. De persoonsdossiers

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 42a

Artikel 42b

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 46a

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Titel 3a. De verwerking van tenuitvoerleggingsgegevens

Artikel 51a

Artikel 51b

Artikel 51c

Artikel 51d

Titel 3b. De verwerking van gerechtelijke strafgegevens

Artikel 51e

Artikel 51f

Artikel 51g

Artikel 51h

Titel 4. Slotbepalingen

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79