Home

Besluit zorgaanspraken AWBZ

Geldig van 14 mei 2014 tot 1 januari 2015
Geldig van 14 mei 2014 tot 1 januari 2015

Besluit zorgaanspraken AWBZ

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 14-05-2014 tot 01-01-2015]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2015]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 juni 2002, Z/VU-2296118, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst;

Gelet op de artikelen 5, derde en vierde lid, 6, eerste, derde en zesde lid, 7, tweede, derde en vierde lid, 9a, eerste en tweede lid, 11, 16, eerste lid, 40a, derde lid, en 77 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, artikel 1, eerste en tweede lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993, de artikelen 1, tweede lid, en 17a van de Wet tarieven gezondheidszorg en artikel 8, tweede lid, van de Ziekenfondswet;

De Raad van State gehoord (advies van 27 september 2002, no.W13.02.0280/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 oktober 2002, Z/VU-2326865,uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Definitiebepaling

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. de wet: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

  2. gebruikelijke zorg: de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten geacht worden elkaar onderling te bieden;

  3. mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg overstijgt.

Hoofdstuk II. De aanspraken

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9a

Artikel 10

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 17

Artikel 18

Hoofdstuk III. Bijzondere bepalingen

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20a

Artikel 21

Hoofdstuk IV. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36 [Vervallen per 29-12-2003]

Artikel 37

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 39

Artikel 39a

Artikel 40