Home

Subsidieregeling outplacement oalt-leraren 2002-2004

Geldig van 7 september 2002 tot 20 maart 2004
Geldig van 7 september 2002 tot 20 maart 2004

Subsidieregeling outplacement oalt-leraren 2002-2004

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 07-09-2002 tot 20-03-2004]
[Regeling ingetrokken per 20-03-2004]

Aanhef

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Besluit

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

b. bevoegd gezag:

het bevoegd gezag van één of meer scholen of instellingen waarop de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de expertisecentra van toepassing is of het bevoegd gezag van één of meer scholen voor voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging;

c. gemeente:

de gemeente die op basis van artikel 173, eerste lid van de Wet op het primair onderwijs, artikel 159, eerste lid van de Wet op de expertisecentra dan wel artikel 274, eerste lid van de Wet op het voortgezet onderwijs een specifieke uitkering ontvangt voor het onderwijs in allochtone levende talen;

d. oalt-leraar:

een leraar die in het bezit is van een bevoegdheid tot het geven van onderwijs in een allochtone levende taal als cultuureducatie (buiten schooltijd) en niet in het bezit is van één van de aangewezen diploma’s, waarmee wordt aangetoond dat hij de Nederlandse taal in voldoende mate beheerst;

e. outplacement:

een set van activiteiten ten behoeve van een oalt-leraar, gericht op het vinden van en het zich kwalificeren voor een betrekking, niet zijnde een betrekking als onderwijsgevende, binnen of buiten het onderwijs.

Artikel 2. Doel subsidieverstrekking en toedelingscriterium

1.

De minister verstrekt aan gemeenten een subsidie voor het bestrijden van de kosten die gemoeid zijn met outplacementtrajecten ten behoeve oalt-leraren. De activiteiten waaraan de subsidie wordt besteed dienen erop gericht te zijn oalt-leraren te behouden voor de (onderwijs)arbeidsmarkt.

2.

De subsidie wordt verleend aan gemeenten die na overleg met het betrokken bevoegd gezag of de betrokken bevoegde gezagsorganen en de desbetreffende oalt-leraren hebben vastgesteld dat voor een of meer oalt-leraren outplacement noodzakelijk is.

Artikel 3. Subsidieplafond

Artikel 4. Begrotingsvoorbehoud

Hoofdstuk 2. Subsidieaanvraag en subsidieverlening

Artikel 5. Subsidieaanvraag en aanvraagprocedure

Artikel 6. Aanvraagvereisten

Artikel 7. Termijn indiening aanvraag

Artikel 8. Subsidieverlening

Hoofdstuk 3. (Overige) verplichtingen subsidieontvanger, subsidievaststelling en betaling

Artikel 9. Informatieplicht

Artikel 10. Subsidievaststelling en financieel verslag

Artikel 11. Accountantsverklaring

Artikel 12. Betaling van de subsidie

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 13. Bekendmaking

Artikel 14. Inwerkingtreding

Artikel 15. Citeertitel