Home

Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken

Geldig van 10 maart 2017 tot 12 juni 2018
Geldig van 10 maart 2017 tot 12 juni 2018

Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 12-06-2018]

Aanhef

De Minister van Defensie,

Gelet op het bepaalde in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Stb. 2002, 148) en de Wet Veiligheidsonderzoeken (Stb. 1996, 525);

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. WIV:

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Stb. 2002, 148);

b. WVO:

Wet veiligheidsonderzoeken (Stb. 1996, 525);

c. Minister:

Minister van Defensie;

d. MIVD:

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst;

e. Directeur van de MIVD:

Hoofd van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst;

f. mandaat:

bevoegdheid om namens de Minister, onder diens verantwoordelijkheid en met inachtneming van diens aanwijzingen en richtlijnen besluiten te nemen en stukken vast te stellen en uitgaande stukken te ondertekenen.

Artikel 2. Mandaat Secretaris-Generaal

1.

Mandaat en machtiging worden verleend aan de Secretaris-Generaal ten aanzien van:

  1. stukken en besluiten met betrekking tot de kennisneming van door of ten behoeve van de MIVD verwerkte gegevens, bedoeld in de artikelen 45 tot en met 57 van de WIV;

  2. stukken en besluiten met betrekking tot het weigeren dan wel intrekken van de verklaring van geen bezwaar, bedoeld in de artikelen 8 en 10 van de WVO juncto artikel 2 van de WVO;

  3. het beslissen op bezwaar in gevallen, genoemd onder b, indien het advies van de Bezwarencommissie Veiligheidsonderzoeken wordt gevolgd en de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal het primaire besluit heeft genomen.

2.

Bij afwezigheid of verhindering van de Secretaris-Generaal treedt diens plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats, met uitzondering van het gestelde in het eerste lid, onder c.

Artikel 2a. Doormandatering Secretaris-Generaal

De Secretaris-Generaal kan het mandaat, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, schriftelijk doormandateren aan de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal.

Artikel 3. Mandaat Directeur MIVD

Artikel 3a. Mandaat beveiligingscoördinatoren van de krijgsmachtdelen, het commando dienstencentra, de Defensie Materieel Organisatie en de bestuursstaf

Artikel 4. Voorwaarden uitoefening mandaat

Artikel 5. Zelfbeslissingsrecht mandans

Artikel 6. Voorleggen ter beslissing aan mandans

Artikel 7. Doormandatering

Artikel 8. Ondertekening

Artikel 9. Inwerkingtreding

Artikel 10. Citeertitel