Home

Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2002

Geldig van 13 april 2005 tot 1 januari 2006
Geldig van 13 april 2005 tot 1 januari 2006

Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2002

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 01-01-2006]

Aanhef

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Minister:

de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

b. wet:

Wet bodembescherming;

c. budgethouder:

provincie onderscheidenlijk in artikel 88, eerste lid, van de wet genoemde gemeente onderscheidenlijk de gemeenten genoemd in het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten;

d. een geval:

een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet;

e. deelprojectfase:

door de budgethouder als eenheid, in organisatorische en financiële zin, aangemerkte gedeelte van onderzoek onderscheidenlijk sanering van een geval;

f. regionale waterbodems:

bodems onder oppervlaktewater waarvoor provinciale staten op grond van artikel 6, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren het waterkwaliteitsbeheer hebben opgedragen aan een waterschap;

g. meerjarenprogramma:

een programma als bedoeld in artikel 76, eerste lid, van de wet, ingediend door de budgethouder ter verkrijging van budget;

h. prestatieverantwoording:

een verslag waarin de in het meerjarenprogramma opgenomen doelstellingen en de aan de bijdrage verbonden verplichtingen worden vergeleken met de bereikte resultaten en de verschillen worden toegelicht;

i. bestedingsverantwoording:

een verslag waarmee inzicht wordt gegeven in de mate waarin en de wijze waarop de beschikbaar gestelde rijksmiddelen zijn besteed;

j. apparaatskosten:

de kosten van personeel, informatievoorziening, organisatie, financieel beheer en automatisering verbonden aan de uitvoering van de taken van de wet;

k. budgetperiode:

de periode als bedoeld in artikel 76, eerste lid, slot, waarvoor de budgethouder een bijdrage kan verkrijgen;

l. bijzonder inventariserend onderzoek:

activiteiten die van bijzonder belang zijn voor de uitvoering van de bodemsanering waarvoor in de door de minister te bepalen gevallen een bijdrage mogelijk is;

Hoofdstuk 1. Definities

§ 1.1. Kosten die voor een bijdrage in aanmerking komen

Artikel 2

Hoofdstuk 21. Meerjarenprogramma-financiering

§ 2.1. Nadere regels t.a.v. de indiening van gegevens t.b.v. de verlening van een bijdrage

Artikel 3 [Vervallen per 13-04-2005]

§ 2.2. De verlening van de rijksbijdrage

Artikel 4 [Vervallen per 13-04-2005]

Artikel 5 [Vervallen per 13-04-2005]

Artikel 6

Artikel 6a

§ 2.3. Voorschotverlening

Artikel 7

§ 2.4. De verantwoording en de vaststelling van de bijdrage

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Hoofdstuk 3. Interim-beleid bedrijvenregeling

§ 3.1. De verdeling van de rijksbijdrage en aanvraag tot verlening van een voorschot

Artikel 12

§ 3.2. Verantwoording en vaststelling van de bijdrage

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen

§ 4.1. Jaarlijkse monitorings- en voortgangsrapportage

Artikel 17

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

§ 5.1. Overgangsbepalingen

Artikel 18

§ 5.2. Inwerkingtreding

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21