Home

Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet

Geldig van 1 juli 2014 tot 21 januari 2015
Geldig van 1 juli 2014 tot 21 januari 2015

Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2014 tot 21-01-2015]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2017]

Aanhef

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa (Trb. 1979, 175);

Gelet op richtlijn nr. 83/129/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de invoer in de Lid-Staten van huiden van bepaalde zeehondenjongen en daarvan vervaardigde producten (PbEG L 91);

Gelet op verordening (EEG) nr. 3254/91 van de Raad van 4 november 1991 houdende een verbod op het gebruik van de wildklem in de Gemeenschap en op het binnenbrengen in de Gemeenschap van pelzen en producten die vervaardigd zijn van bepaalde in het wild levende diersoorten uit landen waar gebruik wordt gemaakt van de wildklem of andere vangmethoden die niet stroken met de internationale normen voor humane vangst met behulp van vallen (PbEG L 308);

Gelet op richtlijn nr. 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206);

Gelet op verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG 1997, L 61);

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 4, derde lid, en 5, tweede lid, van de Flora- en faunawet;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Flora- en faunawet;

b. basisverordening:

verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG 1997, L 61);

c. richtlijn 92/43/EEG:

richtlijn nr. 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206);

d. verordening (EG) 1007/2009:

verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 betreffende de handel in zeehondenproducten (PbEU L 286).

Artikel 2

Als beschermde inheemse plantensoort als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet zijn aangewezen de in bijlage 1 bij deze regeling genoemde plantensoorten, met inbegrip van de bij deze bijlage behorende voetnoot.

Artikel 3

Als beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4, derde lid, van de wet zijn aangewezen de in bijlage 2 bij deze regeling genoemde diersoorten.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Bijlage 1. lijst met beschermde inheemse plantensoorten als bedoeld in artikel 2

Bijlage 2. lijst met beschermde inheemse diersoorten als bedoeld in artikel 3

Bijlage 3. lijst met beschermde uitheemse diersoorten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel c