Home

Regeling faciliteiten onderwijsnummer VO

Geldig van 2 maart 2002 tot 24 januari 2004
Geldig van 2 maart 2002 tot 24 januari 2004

Regeling faciliteiten onderwijsnummer VO

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 02-03-2002 tot 24-01-2004]
[Regeling ingetrokken per 24-01-2004]

Aanhef

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel 85a, eerste lid, en artikel 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs jo de Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, artikel 4, eerste lid, van de Wet Overige OCenW-subsidies en artikel II, vierde lid, van de wet van 25 mei 1998 (Stb.337);

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

school:

een school of afdeling voor speciaal voortgezet onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, dan wel een school voor of scholengemeenschap met voortgezet onderwijs welke bekostigd wordt ingevolge de lumpsum-bekostiging, met uitzondering van het voorbereidend beroepsonderwijs opgenomen in een AOC en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs in een scholengemeenschap met een AOC;

leerlingen:

de leerlingen van de school waarbij wordt uitgegaan van het overzicht, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het Bekostigingsbesluit W.V.O, met dien verstande dat in geval van een school of afdeling voor speciaal voortgezet onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden wordt uitgegaan de leerlingen volgens de opgave, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van dat besluit.

Artikel 2. Verstrekking middelen

1.

Het bevoegd gezag van een school heeft aanspraak op een aanvullende bekostiging voor de invoering van het persoonsgebonden nummer in het voortgezet onderwijs. De aanvullende bekostiging bedraagt:

  1. voor een school voor voortgezet onderwijs welke bekostigd wordt ingevolge de lumpsum-bekostiging € 900,00 per school en € 5,00 per leerling, en

  2. voor een school of afdeling voor speciaal voortgezet onderwijs voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden € 5,00 per leerling.

2.

De aanvullende bekostiging per leerling wordt berekend op basis van het aantal leerlingen van 1 oktober 2001.

3.

Het bevoegd gezag van een school ontvangt in april 2002 een beschikking omtrent de verstrekking van de bekostiging. Daartoe behoeft geen aanvraag te worden ingediend.

Artikel 3. Betaling

De in artikel 2 bedoelde bekostiging wordt in april 2002 betaald.

Artikel 4. Bekendmaking

Artikel 5. Inwerkingtreding en looptijd

Artikel 6. Citeertitel