Home

Vuurwerkbesluit

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Vuurwerkbesluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 september 2001, nr. MJZ2001102504, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst;

Gelet op de artikelen 24, 32, tweede en vierde lid, en artikel 39, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen, artikel 3 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 2c, derde lid, van de Wet rampen en zware ongevallen en de artikelen 16 en 20 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, artikel 74c van het Wetboek van Strafrecht, artikel 18, derde lid, van de Wet politieregisters, artikel 9, vijfde lid, onder b, van de Wet wapens en munitie,

voor zover het betreft artikel 5.1.3, gelet op de artikelen 8.2, tweede lid, 8.5 en 8.7 van de Wet milieubeheer,

voor zover het betreft de artikelen 1.1.4, 1.2.2, eerste lid, onder b, 1.4.3, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 en 5.1.9 tot en met 5.1.14, gelet op de artikelen 8.19, 8.40 en 8.41 van de Wet milieubeheer,

voor zover het betreft de artikelen 1.1.4, 1.2.2, eerste lid, onder b, en tweede lid, onder b, 1.4.3, 2.1.2, 2.2.2, 2.2.3, 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3, gelet op artikel 8.44 van de Wet milieubeheer,

voor zover het betreft de artikelen 4.1 tot en met 4.4, gelet op de artikelen 5.1 en 5.3 van de Wet milieubeheer, en

voor zover het betreft artikel 5.1.6, gelet op artikel 18.4 van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 13 december 2001, nr. W08.01.0495/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 januari 2002, nr. MJZ2002005975, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemeen

§ 1. Begripsomschrijvingen en reikwijdte

Artikel 1.1.1

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij: aanbieder van een dienst zoals gedefinieerd in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEU 2015, L 241);

 • ADR: op 30 september 1957 te Genève tot stand gekomen Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (Trb. 1959, 171);

 • bedrijfsmatig: in de uitoefening van een beroep of bedrijf of tegen vergoeding;

 • Categorie F1, F2, F3 en F4: categorie F1, F2, F3 onderscheidenlijk F4 als bedoeld in artikel 1A.1.3;

 • categorie T1 en T2: categorie T1 onderscheidenlijk T2 als bedoeld in artikel 1A.1.3;

 • CE-markering: CE-markering als bedoeld in de artikelen 19 en 20 van de EU-richtlijn pyrotechnische artikelen;

 • consumentenvuurwerk: vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F1 of F2 en dat bij of krachtens dit besluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik;

 • distributeur: natuurlijk of rechtspersoon in de toeleveringsketen, niet zijnde de fabrikant of de importeur, die vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op de markt aanbiedt;

 • EU-richtlijn pyrotechnische artikelen: richtlijn nr. 2013/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking) (PbEU L 178);

 • fabrikant: natuurlijke of rechtspersoon die vuurwerk of een pyrotechnisch artikel voor theatergebruik vervaardigt of laat ontwerpen of vervaardigen en dat vuurwerk of pyrotechnische artikel voor theatergebruik onder zijn naam of merknaam verhandelt;

 • fop- en schertsvuurwerk: vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F1 alsmede ander, als zodanig bij ministeriële regeling aangewezen vuurwerk;

 • fulfilmentdienstverlener: fulfilmentdienstverlener als, bedoeld in artikel 3, onderdeel 11, van de EU-verordening markttoezicht;

 • gemachtigde: gemachtigde als, bedoeld in artikel 3, onderdeel 12, van de EU-verordening markttoezicht;.

 • grondgebied van de Europese Unie: gebied waarop de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is;

 • importeur: in de Europese Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die vuurwerk of een pyrotechnisch artikel voor theatergebruik uit een derde land in de Europese Unie in de handel brengt;

 • in de handel brengen: het voor het eerst in de Europese Unie op de markt aanbieden van vuurwerk of een pyrotechnisch artikel voor theatergebruik;

 • inspecteur: als zodanig bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaar;

 • lidstaat van de Europese Unie: lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

 • luchthaven: luchthaven als bedoeld in de Wet luchtvaart;

 • Marktdeelnemers: fabrikant, importeur en distributeur;

 • NEM: netto explosieve massa, zijnde de totale hoeveelheid pyrotechnische stof of preparaat, met eventuele toevoegingen, in vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik;

 • omgevingsvergunning: omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Omgevingswet;

 • ontbrandingstoestemming: toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a;

 • Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • Op de markt aanbieden: het in het kader van een handelsactiviteit, al dan niet tegen betaling, verstrekken van vuurwerk of een pyrotechnisch artikel voor theatergebruik met het oog op distributie, consumptie of gebruik op de markt van de Unie;

 • persoon met gespecialiseerde kennis: persoon, aangewezen bij artikel 1.1.2a;

 • professioneel vuurwerk: vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F4 of F3 alsmede vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F2 en dat niet bij of krachtens dit besluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik;

 • pyrotechnisch artikel: artikel dat explosieve stoffen of een explosief mengsel van stoffen bevat en dat tot doel heeft warmte, licht, geluid, gas of rook dan wel een combinatie van dergelijke verschijnselen te produceren door middel van zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties;

 • pyrotechnische artikelen die zijn ingedeeld in categorie P1: andere pyrotechnische artikelen dan vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, die weinig gevaar opleveren;

 • pyrotechnische artikelen die zijn ingedeeld in categorie P2: andere pyrotechnische artikelen dan vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik die uitsluitend bestemd zijn om door personen met gespecialiseerde kennis te worden gehanteerd of gebruikt;

 • pyrotechnisch artikel voor theatergebruik: pyrotechnisch artikel voor podiumgebruik;

 • Richtlijn 2007/23/EG: Richtlijn 2007/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen (PbEU L 154);

 • toepassingsvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 3B.1, eerste lid;

 • vuurwerk: pyrotechnische artikelen ter vermaak;

 • werkdag: dag, niet zijnde een zondag of algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet.

2.

Voor de toepassing van de artikelen 1.2.2, eerste tot en met derde lid, 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.4 wordt onder het begrip particulier mede verstaan een exploitant van een bedrijf zonder rechtspersoonlijkheid of een rechtspersoon die:

 1. geen milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.30 of 3.286, eerste lid, onder i, van het Besluit activiteiten leefomgeving verricht;

 2. geen houder is van een vergunning als bedoeld in artikel 3B.1, eerste lid;

 3. in het buitenland is gevestigd en wiens bedrijfsmatige activiteit niet bestaat uit het verhandelen van of het tot ontbranding brengen van vuurwerk.

3.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. verpakt vuurwerk: vuurwerk inclusief het omhulsel en eventuele verpakking, detailhandelsverpakking of assortimentverpakking en inclusief de transportverpakking als bedoeld in de ADR;

 2. onverpakt vuurwerk: vuurwerk inclusief het omhulsel en eventuele verpakking, detailhandelsverpakking of assortimentverpakking doch exclusief de transportverpakking als bedoeld in de ADR.

4.

Voor de toepassing van dit besluit wordt, voor zover dat voor de toepassing van de EU-verordening markttoezicht noodzakelijk is, verstaan onder marktdeelnemer hetgeen daaronder in artikel 3, onderdeel 13, van die verordening wordt verstaan.

Artikel 1.1.2a

Artikel 1.1.2 [Vervallen per 04-07-2010]

Artikel 1.1.3

Artikel 1.1.4 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 1.1.5

Artikel 1.1.6 [Nog niet in werking]

Artikel 1.1.7

Artikel 1.1.8 [Vervallen per 01-07-2012]

§ 2. Algemene bepalingen

Artikel 1.2.1 [Vervallen per 04-07-2010]

Artikel 1.2.2

Artikel 1.2.2a [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 1.2.3

Artikel 1.2.4

Artikel 1.2.5

Artikel 1.2.6

Artikel 1.2.7

§ 3. Binnen en buiten het grondgebied van Nederland brengen

Artikel 1.3.1

Artikel 1.3.2

§ 4. Ter beschikking stellen en registreren

Artikel 1.4.1

Artikel 1.4.2

Artikel 1.4.3 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 1.4.4 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 1a. In de handel brengen

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1A.1.1

Artikel 1A.1.2

Artikel 1A.1.3

Artikel 1A.1.4

§ 2. Verbodsbepalingen

Artikel 1A.2.1

Artikel 1A.2.2

Artikel 1A.2.3

§ 2A. Algemene verplichtingen van de fabrikant

Artikel 1A.2A.1

Artikel 1A.2A.2

Artikel 1A.2A.3

Artikel 1A.2A.4

Artikel 1A.2A.5

Artikel 1A.2A.6

Artikel 1A.2A.7

Artikel 1A.2A.8

§ 2B. Algemene verplichtingen van de importeur

Artikel 1A.2B.1

Artikel 1A.2B.2

Artikel 1A.2B.3

Artikel 1A.2B.4

Artikel 1A.2B.5

Artikel 1A.2B.6

Artikel 1A.2B.7

Artikel 1A.2B.8

Artikel 1A.2B.9

§ 2C. Algemene verplichtingen van distributeurs

Artikel 1A.2C.1

Artikel 1A.2C.2

Artikel 1A.2C.3

Artikel 1A.2C.4

Artikel 1A.2C.5

Artikel 1A.2C.6

§ 2D. Identificatie van marktdeelnemers

Artikel 1A.2D.1

§ 2E. Eisen aan marktdeelnemers omtrent traceerbaarheid

Artikel 1A.2E.1

Artikel 1A.2E.1A [Vervallen per 17-10-2016]

Artikel 1A.2E.2

§ 2F. Eisen aan marktdeelnemers omtrent risico-uitsluiting

Artikel 1A.2F.1

§ 3. Conformiteitsbeoordelingsprocedure

Artikel 1A.3.1

Artikel 1A.3.2

§ 4. CE-markering en EU-conformiteitsverklaring

Artikel 1A.4.1

Artikel 1A.4.2

§ 4A. Uitvoering EU-verordening markttoezicht

Artikel 1A.4a.1

Artikel 1A.4a.2

§ 5. Aangewezen instantie

Artikel 1A.5.1

Artikel 1A.5.2

Artikel 1A.5.3

Artikel 1A.5.4

Artikel 1A.5.5

Artikel 1A.5.6

Artikel 1A.5.7

Artikel 1A.5.8

Artikel 1A.5.9

Artikel 1A.5.10

Artikel 1A.5.11

Artikel 1A.5.12

Artikel 1A.5.13

Artikel 1A.5.14

Artikel 1A.5.15

Artikel 1A.5.16

Artikel 1A.5.17

Artikel 1A.5.18

Artikel 1A.5.19

Artikel 1A.5.20

Hoofdstuk 2. Consumentenvuurwerk

§ 1. Eisen aan consumentenvuurwerk

Artikel 2.1.1

Artikel 2.1.2 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.1.3

Artikel 2.1.4

§ 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.2.1 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.2.2 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 2.2.3 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.2.4 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.2.5 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 3. Verkoop en tot ontbranding brengen van consumentenvuurwerk

Artikel 2.3.1

Artikel 2.3.2

Artikel 2.3.3

Artikel 2.3.4

Artikel 2.3.5

Artikel 2.3.5a

Artikel 2.3.6

Artikel 2.3.7

Hoofdstuk 3. Professioneel vuurwerk

§ 1. Eisen aan professioneel vuurwerk

Artikel 3.1.1

Artikel 3.1.2 [Vervallen per 04-07-2010]

Artikel 3.1.3 [Vervallen per 04-07-2010]

Artikel 3.1.4 [Vervallen per 04-07-2010]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.2.1 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.2.2 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.2.3 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.2.4 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 3. Verkoop en tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk

Artikel 3.3.1

Artikel 3.3.2 [Vervallen per 04-07-2010]

Artikel 3.3.3 [Vervallen per 04-07-2010]

Artikel 3.3.4 [Vervallen per 04-07-2010]

Artikel 3.3.4a [Vervallen per 04-07-2010]

Artikel 3.3.5 [Vervallen per 04-07-2010]

Artikel 3.3.6 [Vervallen per 04-07-2010]

Hoofdstuk 3a. Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

§ 1. Eisen aan pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

Artikel 3A.1.1

Artikel 3A.1.2

§ 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3A.2.1 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3A.2.2 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 3. Verkoop van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

Artikel 3A.3.1

Hoofdstuk 3b. Het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

Artikel 3B.1

Artikel 3B.2

Artikel 3B.3

Artikel 3B.3a

Artikel 3B.4

Artikel 3B.5

Artikel 3B.6

Artikel 3B.7

Artikel 3B.8

Hoofdstuk 4. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.1 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.2 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.3 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.4 [Vervallen per 01-07-2012]

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

§ 1. Wijzigingsbepalingen

Artikel 5.1.1

Artikel 5.1.2

Artikel 5.1.3

Artikel 5.1.4

Artikel 5.1.5

Artikel 5.1.6

Artikel 5.1.7

Artikel 5.1.8

Artikel 5.1.9

Artikel 5.1.10

Artikel 5.1.11

Artikel 5.1.12

Artikel 5.1.13

Artikel 5.1.14

§ 2. Intrekking van regelgeving

Artikel 5.2.1

Artikel 5.2.2

§ 3. Overgangsbepalingen

Artikel 5.3.1

Artikel 5.3.2

Artikel 5.3.3 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.3.4 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.3.5

Artikel 5.3.6

Artikel 5.3.7 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.3.8

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 5.4.0

Artikel 5.4.1

Artikel 5.4.2

Artikel 5.4.3

Bijlage 1 [Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 2 [Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 3 [Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage