Home

Regeling SUWI

Geldig van 1 april 2010 tot 31 augustus 2010
Geldig van 1 april 2010 tot 31 augustus 2010

Regeling SUWI

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2010 tot 31-08-2010]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. WWB:

Wet werk en bijstand;

b. IOAW:

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

c. Wfsv:

Wet financiering sociale verzekeringen;

d.

[vervallen;]

e. WW:

Werkloosheidswet;

f. Wet SUWI:

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

g. RWI:

de Raad voor werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 3 van de Wet SUWI;

h.

[vervallen;]

i. UWV:

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet SUWI;

j. SVB:

de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet SUWI;

k. IB:

Het Inlichtingenbureau, bedoeld in artikel 1, onderdeel p, van de Wet SUWI

l.

[vervallen;]

m. re-integratiebedrijf:

natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in het arbeidsproces bevordert;

n. arbodienst:

een arbodienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet;

o. minister:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

p.

[vervallen;]

q. arbeidsmarktinstrumenten:

het geheel van activiteiten dat in verband met de inschakeling in het arbeidsproces van een werkzoekende kan worden ingezet;

r. melding:

de melding, bedoeld in artikel 44, tweede lid, van de WWB, artikel 16a, tweede lid, van de IOAW of artikel 16a, tweede lid, van de IOAZ;

s. basisgegevens:

gegevens die in een al dan niet door de minister gedefinieerde vorm beschikbaar zijn bij het UWV en de SVB;

t. TW:

Toeslagenwet;

u. VNG:

Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

v. IWI:

de Inspectie Werk en Inkomen, genoemd in hoofdstuk 7 van de Wet SUWI;

w. Invoeringswet SUWI:

Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 1.2. Vaststelling zetels

1.

De RWI heeft zijn zetel te 's-Gravenhage.

2.

De SVB heeft haar zetel te Amstelveen.

3.

Het UWV heeft zijn zetel te Amsterdam.

Artikel 1.3. Aanwijzing van een de gemeenten vertegenwoordigende rechtspersoon

Artikel 1.4. Voorafgaande instemming besluiten UWV, SVB en RWI

Artikel 1.5. Gegevensverwerking in verband met verrichten andere werkzaamheden

Artikel 1.6. Kostentoerekening in verband met verrichten andere werkzaamheden

Artikel 1.7. Secretariaat landelijke cliëntenraad

Hoofdstuk 2. Landelijke cliëntenraad

Artikel 2.1. Middelen landelijke cliëntenraad

Artikel 2.2. Jaarplan, begroting, voorschotten, jaarverslag, jaarrekening en accountantsverklaring

Hoofdstuk 3. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

§ 3.1. Bericht over verwerkte gegevens

Artikel 3.1 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 3.2 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 3.3 [Vervallen per 01-01-2006]

§ 3.2. Verzekerdenadministratie UWV

Artikel 3.4. Nadere begripsbepalingen

Artikel 3.5. Vastleggen van gegevens

Artikel 3.6. Onderling verband gegevens in verzekerdenadministratie

Artikel 3.7. Bewaren van gegevens

Artikel 3.8. Vulling en onderhoud van de verzekerdenadministratie

Artikel 3.9. Verwerking van gegevens in de verzekerdenadministratie

Artikel 3.10. Verificatie van gegevens

Artikel 3.11. Gemeenschappelijke verwijsindex

§ 3.3. Facultatieve gegevensaanlevering

Artikel 3.12. Verwerking van gegevens

Hoofdstuk 4. Re-integratie

§ 4.1. Persoonsgebonden re-integratieovereenkomst en persoonsgebonden re-integratiebudget

Artikel 4.1. Hoogte persoonsgebonden reïntegratiebudget

§ 4.2. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 4.2 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 4.3 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 4.4 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 4.5 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 4.5a [Vervallen per 01-01-2006]

§ 4.3. Maximering subsidies

§ 4.4. Individuele re-integratieovereenkomst

Artikel 4.6. Voorwaarden individuele re-integratieovereenkomst

Artikel 4.7. Inhoud plan

Artikel 4.8. Inhoud van de individuele re-integratieovereenkomst

Hoofdstuk 5. Financiering, verantwoording en informatievoorziening

§ 5.1. Financiering

Artikel 5.1 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 5.2. Indiening ontwerpen van jaarplan met begroting door RWI, UWV en SVB

Artikel 5.3. Tijdstip aanbieding jaarplan met begroting door RWl, UWV, SVB en IB en voorlegging aan Staten-Generaal

Artikel 5.4. Meerjarenbeleidsplan van UWV en SVB

Artikel 5.5. Jaarplan van RWI

Artikel 5.6. Begroting van RWI

Artikel 5.7. Raming van inkomsten en uitgaven van RWI

Artikel 5.8. Raming van investeringsuitgaven van RWI

Artikel 5.9. De toelichting op de begroting

Artikel 5.10. Tussentijdse verslagen RWI

Artikel 5.10a. Jaarverslag, tussentijdse verslagen en jaarrekening van UWV, SVB en IB

§ 5.1b. Accountantscontrole

Artikel 5.10b. Begrippen

Artikel 5.10c. Het onderzoek

Artikel 5.10d. De verklaring

Artikel 5.10e. Het verslag van bevindingen

§ 5.2. Informatievoorziening

§ 5.2.1. Informatieverstrekking UWV en SVb aan de minister en de IWI

Artikel 5.11. Basisgegevens
Artikel 5.12. Periodieke informatieverstrekking
Artikel 5.13. Jaarlijkse informatieverstrekking voor de Rijksbegroting
Artikel 5.14. Informatieverstrekking aan derden
Artikel 5.15. Openbaarmaking onderzoeksrapporten en statistische rapportages
Artikel 5.16. Kwaliteit van de informatievoorziening
Artikel 5.17 [Vervallen per 28-02-2008]
Artikel 5.17a. Melding van belangrijke voornemens tot uitbesteding
Artikel 5.18. Wijziging informatieverstrekking

§ 5.2.2. Informatieverstrekking aan de RWI

Artikel 5.19. Informatieverstrekking door UWV, SVB en colleges van burgemeester en wethouders
Artikel 5.20. Nadere bepalingen voor informatieverstrekking

§ 5.2.3. Kennisgeving besluiten UWV en SVB aan de IWI

Artikel 5.21. Aanwijzing voor te leggen besluiten UWV en SVB

§ 5.3. Rapportage gegevensverwerking

Artikel 5.22. Verantwoording gegevensverwerking

Hoofdstuk 6. Eenmalige uitvraag van gegevens, elektronische voorzieningen en IB

§ 6.1. Eenmalige uitvraag van gegevens en elektronische voorzieningen

Artikel 6.1. Eenmalige uitvraag van gegevens

Artikel 6.2. Gegevensregister SUWI

Artikel 6.3. Stelselontwerp gezamenlijke elektronische voorzieningen SUWI

Artikel 6.4. Beveiliging elektronische voorzieningen SUWI

Artikel 6.5. Gebruik elektronische voorzieningen door niet SUWI-partijen

§ 6.2. IB

Artikel 6.6. Inlichtingenbureau

Hoofdstuk 7. Overgangsbepalingen en afwijkingen van de Wet SUWI en van het Besluit Inlichtingenbureau gemeenten i.v.m. invoering

Artikel 7.1 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7.2 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7.3 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7.3a [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 7.4 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7.5 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7.6 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7.7 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7.8 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7.9 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7.10. Overgangsbepaling re-integratieverantwoordelijkheid werkgever in het tweede spoor

Artikel 7.11 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7.12 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7.13 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 7.14. Overgangsrecht accountantscontrole

Artikel 7.15 [Vervallen per 01-01-2006]

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 8.1 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 8.2. Inwerkingtreding

Artikel 8.3. Citeertitel

Bijlagen

Bijlage I. , bedoeld in artikel 6.3 van de Regeling SUWI

Bijlage II. , bedoeld in artikel 6.1 van de Regeling SUWI eenmalige gegevensuitvraag

Bijlage III. bedoeld in artikel 6.5 van de Regeling SUWI

Bijlage IV [Vervallen per 19-01-2010]

Bijlage V [Vervallen per 28-02-2008]

Bijlage VI. , bedoeld in de artikelen 5.3 , 5.4 , 5.10a en 5.12 van de Regeling SUWI

Bijlage VII [Vervallen per 28-02-2008]

Bijlage VIII. , bedoeld in de artikelen 5.3 , 5.4 , 5.10a en 5.12 van de Regeling SUWI

Bijlage IX

Bijlage X

Bijlage XI. , bedoeld in artikel 5.3 en 5.10a van de regeling suwi

Bijlage XII

Bijlage XIII [Vervallen per 15-09-2008]

Bijlage XIV [Vervallen per 15-09-2008]

Bijlage XV

Bijlage XVI [Vervallen per 01-01-2009]

Bijlage XVII

Bijlage XVIII

Bijlage XIX [Vervallen per 01-01-2006]

Bijlage XX. , bedoeld in artikel 5.10a en 5.12 van de Regeling SUWI

Bijlage XXI [Vervallen per 01-01-2009]

Bijlage XXII

Bijlage XXIII. betreffende een nadere toelichting op artikel 5.10c, achtste lid , en artikel 5.10e, eerste lid, onderdeel c , van de Regeling