Home

Wijziging van de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag

Geldig van 1 januari 2002 tot 1 januari 2012
Geldig van 1 januari 2002 tot 1 januari 2012

Wijziging van de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2002 tot 01-01-2012]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2012]

Aanhef

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 12, derde lid, 15, tweede lid, 18, tweede lid, onderdeel e, en vijfde lid, 19, tweede lid, 36i, elfde lid, 36l, tiende en elfde lid, 36o, zesde lid, 36p, zesde lid en artikel 36t, zesde lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag;

Handelende wat artikel 15, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag betreft, mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Handelende wat de artikelen 36o, zesde lid, 36p, zesde lid, en 36t, zesde lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag betreft, in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag.]

Artikel II

Als formulier dat aangewend wordt voor een verzoek om toekenning van een energiepremie als bedoeld in artikel 8n, derde lid, wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met één van de in de bijlage opgenomen modellen EP1, EP2, EP3 en EP4.

Artikel III

Als verklaring die een verzoek om toekenning van een energiepremie vergezelt als bedoeld in artikel 8n, vijfde lid, wordt vastgesteld de verklaring die in overeenstemming is met het in de bijlage opgenomen model EP5.

Artikel IV