Home

Subsidieregeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij en innovatie aquacultuur

Geldig van 18 september 2005 tot 16 oktober 2005
Geldig van 18 september 2005 tot 16 oktober 2005

Subsidieregeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij en innovatie aquacultuur

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 18-09-2005 tot 16-10-2005]
[Regeling ingetrokken per 25-11-2007]

Aanhef

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

b. IJsselmeervisserij:

visserij in het IJsselmeer met gebruikmaking van een publiekrechtelijke en een privaatrechtelijke vergunning;

c. Dienst Regelingen:

Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

d. publiekrechtelijke vergunning:

vergunning als bedoeld in artikel 8 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

e. privaatrechtelijke vergunning:

vergunning als bedoeld in artikel 21, tweede lid, onderdeel a, van de Visserijwet 1963, geldend voor de visserij in het IJsselmeer;

f. merk:

door of vanwege de minister verstrekt, bij een publiekrechtelijke vergunning behorend merkteken;

g. aaleenheid:

rekeneenheid ter bepaling van het totaalbedrag aan subsidie voor alle merkjes tezamen waarvan de aanvrager aan de minister afstand doet;

h. verordening (EG) nr. 2792/1999;

verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad van 17 december 1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector (PbEG L 337);

i. aquacultuur:

aquacultuur als bedoeld in bijlage III, onderdeel 2.2 van verordening (EG) nr. 2792/1999;

j. ondernemer:

natuurlijk persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon, die voor eigen rekening en risico een bedrijf uitoefent of voornemens is uit te oefenen.

Paragraaf 2. Subsidie voor capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 8b

Artikel 8c

Artikel 9

Artikel 9a

Artikel 9b

Artikel 9c

Artikel 10 [Vervallen per 20-06-2004]

Artikel 11

Artikel 12

Paragraaf 3. Subsidie voor innovatie in aquacultuur

Artikel 12a

Artikel 12b

Artikel 12c

Artikel 12d

Artikel 12e

Artikel 12f

Artikel 12g

Artikel 12h

Artikel 12i

Artikel 12j

Artikel 12k

Artikel 12l

Artikel 12m

Artikel 12n

Artikel 12o

Artikel 12p

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Artikel 12q

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14a [Vervallen per 20-06-2004]

Bijlage