Home

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Geldig van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023
Geldig van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2022 tot 01-07-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid J. F. Hoogervorst van 28 april 2000, nr. SV/WV/00/26762;

Gelet op de artikelen 18, achtste en tiende lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 2, zevende en negende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, en 2, achtste en tiende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

De Raad van State gehoord (advies van 6 juni 2000, No.W12.00.0178/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst, van 7 juli 2000, nr. SV/WV/00/45397;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

 2. Waz: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

 3. Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

 4. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

 5. ZW: Ziektewet;

 6. verzekerde: de verzekerde in de zin van de ZW, de Wet WIA of de WAO;

 7. jonggehandicapte: de jonggehandicapte, bedoeld in de artikelen 1a:1, 2:3 en 3:2 van de Wajong;

 8. aangiftetijdvak: aangiftetijdvak, bedoeld in artikel 1 van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen;

 9. refertejaar: refertejaar, bedoeld in artikel 13 van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen;

 10. maatgevende arbeid: uitgeoefende arbeid door gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring, als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de WAO, de artikelen 2:2, eerste lid, en 3:1, eerste lid, van de Wajong, artikel 19aa, vijfde lid, van de ZW, en in artikel 1, onder maatmaninkomen, van de Wet WIA;

 11. loondervingsuitkeringen:

  1. 1°.

   uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet;

  2. 2°.

   uitkeringen op grond van de Ziektewet;

  3. 3°.

   hetgeen wordt genoten op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of de bezoldiging op grond van artikel 76a van de Ziektewet;

  4. 4°.
  5. 5°.

   uitkeringen bij ziekte of werkloosheid op grond van een regeling welke geldt voor personen die op grond van artikel 6, eerste lid, onderdeel a of onderdeel b, van de Ziektewet onderscheidenlijk artikel 6, eerste lid, onderdeel a of onderdeel b, van de Werkloosheidswet, niet ingevolge die wet verzekerd zijn;

  6. 6°.

   een uit een dienstbetrekking voortvloeiende periodieke uitkering bij wijze van oudedagsvoorziening, dan wel een uitkering die voorafgaat aan die uitkering of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;

  7. 7°.

   uitkeringen op grond van de wetgeving van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, of van Nederland ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, een andere Mogendheid of een volkenrechtelijke organisatie die naar aard en strekking overeenkomen met de uitkeringen, bedoeld onder 1° tot en met 6°;

  8. 8°.

   uitkeringen en inkomensvoorzieningen op grond van de Wet WIA, de WAO, de Waz en de Wajong en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, die daarmee naar hun strekking overeenkomen;

 12. minimumloon per uur: het bedrag, dat op grond van artikel 8 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag voor de werknemer als minimumloon geldt, verminderd tot een bedrag per uur. Bij de vermindering, bedoeld in de vorige zin, wordt uitgegaan van een normale arbeidsduur als bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, van 38 uur per week.

Artikel 1a. Geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie

1.

Betrokkene heeft geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie als bedoeld in de artikelen 1a:1, eerste lid, 2:4, eerste lid, en 3:8a, eerste lid, van de Wajong, indien hij:

 1. geen taak kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie;

 2. niet over basale werknemersvaardigheden beschikt;

 3. niet aaneengesloten kan werken gedurende ten minste een periode van een uur; of

 4. niet ten minste vier uur per dag belastbaar is, tenzij hij ten minste twee uur per dag belastbaar is en in staat is per uur ten minste een bedrag te verdienen dat gelijk is aan het minimumloon per uur.

2.

Een taak als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, is de kleinste eenheid van een functie en bestaat uit één of meerdere handelingen.

3.

Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot het eerste lid nadere regels worden gesteld.

Artikel 2. De arbeidsongeschiktheidsbeoordeling

Artikel 2a. Eenmalige afwijkende beoordeling op grond van artikel 8:10b van de Wajong

Hoofdstuk 2. Het verzekeringsgeneeskundig onderzoek

Artikel 3. Doel verzekeringsgeneeskundig onderzoek

Artikel 4. Kwaliteitseisen verzekeringsgeneeskundig onderzoek

Hoofdstuk 3. Het arbeidsdeskundig onderzoek

Artikel 5. Doel arbeidsdeskundig onderzoek

§ 1. Maatmaninkomen

Artikel 6. Maatmaninkomen WAO , Wet WIA , Waz en de hoofdstukken 2 en 3 van de Wajong

Artikel 6a [Vervallen per 04-07-2008]

Artikel 7. Inkomsten en verdiensten voor vaststelling van het maatmaninkomen

Artikel 7a. De berekening van het maatmaninkomen bij inkomsten en verdiensten in de vorm van loon

Artikel 8. Indexering maatmaninkomen en maatmaninkomen bij hernieuwde vaststelling, heropening, herleving of herziening van de mate van arbeidsongeschiktheid

§ 2. Resterende verdiencapaciteit

Artikel 9. Vaststelling in aanmerking te nemen arbeid

Artikel 10. Berekening loonwaarde in aanmerking te nemen arbeid

§ 2a. Vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspercentage waarnaar uitbetaald wordt bij anticumulatie

Artikel 10a. Vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspercentage waarnaar uitbetaald wordt bij anticumulatie

§ 3. Overige regels

Artikel 11. Nadere regels

Artikel 11a. Correcties voor vakantiebijslag en componenten arbeidsvoorwaardenbedrag

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12. Overgangsbepaling maatmaninkomen

Artikel 12a. Overgangsbepaling wijzigingsbesluit met betrekking tot functieduiding en maatmaninkomensgarantie arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 12b. Overgangsrecht met betrekking tot de bepaling van het maatmaninkomen en de resterende verdiencapaciteit

Artikel 12c [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 13. Intrekking Schattingsbesluit WAO, Waz en Wajong

Artikel 14. Inwerkingtreding

Artikel 15. Citeertitel