Home

Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren 2000

Geldig van 24 mei 2003 tot 3 december 2003
Geldig van 24 mei 2003 tot 3 december 2003

Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren 2000

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 24-05-2003 tot 03-12-2003]
[Regeling ingetrokken per 26-06-2005]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 10, eerste en tweede lid, onderdeel c, 11, eerste lid, 17, 18, 30, 77, 81 en 94 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Voorts gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 3, tweede lid, onderdelen b, c en d, artikel 4, artikel 5, tweede en derde lid, artikel 6, eerste lid en artikel 11, eerste tot en met vierde lid, van Richtlijn 64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/12/EG van de Raad van de Europese Unie van 17 maart 1997 (PbEG L 109) en op Richtlijn 92/66/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juli 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle (PbEG L 260),

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

b. verzamelen van varkens:

op één plaats tijdelijk bijeenbrengen van varkens, afkomstig van verschillende plaatsen;

c. varkensverzamelcentrum:

plaats in Nederland ten behoeve van de verzameling van varkens;

d. runderverzamelcentrum:

plaats in Nederland ten behoeve van het bijeenbrengen van runderen.

e. eerste verzameling:

eerste aanvoer van varkens, runderen, schapen, of geiten, op onderscheidenlijk een varkensverzamelcentrum, een runderverzamelcentrum, een schapenverzamelcentrum, of een geitenverzamelcentrum, nadat dit is ontvolkt, gereinigd en ontsmet dan wel, indien op een runderverzamelcentrum met meerdere epidemiologische bedrijfseenheden fokrunderen worden aangevoerd, eerste aanvoer van fokrunderen op een epidemiologische bedrijfseenheid nadat deze is ontvolkt, gereinigd en ontsmet;

f. VWA:

de Voedsel en Waren Autoriteit, ingesteld door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij besluit van 8 juli 2002 (Stcrt. 127);.

g. werkzaamheden:

controle als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de wet;

h. aanbieder:

exploitant, eigenaar of diens vertegenwoordiger van onderscheidenlijk een varkensverzamelcentrum, een runderverzamelcentrum, een schapenverzamelcentrum, of een geitenverzamelcentrum;

i. kwartier:

spanne tijd van één vierde deel van een uur, of enkel gedeelte daarvan, die of dat besteed is of zou zijn aan de werkzaamheden, met uitzondering van reistijd;

j. starttarief:

toeslag op het tarief voor werkzaamheden die op één dag, in één aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, voor één aanbieder op één plaats worden verricht;

k. vervoermiddel:

voertuig, waaronder mede begrepen een combinatie van een voertuig met één of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens, opleggers of containers;

l. vervoerseenheid:

voertuig dat of aanhangwagen, oplegger of container die deel uitmaakt van een combinatie als bedoeld in onderdeel m;

m. blokperiode:

tijdseenheid, die begint vanaf het tijdstip van eerste verzameling, van:

  • ten hoogste 48 uur op een schapenverzamelcentrum, of

  • ten hoogste 144 uur op een runderverzamelcentrum, voorzover het fokrunderen betreft die zijn bestemd voor export naar een lidstaat van de Europese Unie, niet zijnde Nederland, of

  • ten hoogste 30 dagen op een runderverzamelcentrum, voorzover het fokrunderen betreft die zijn bestemd voor export naar een land niet zijnde Nederland en niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, of

  • ten hoogste 24 uur op een varkensverzamelcentrum, geitenverzamelcentrum, onderscheidenlijk runderverzamelcentrum voorzover het varkens, geiten, onderscheidenlijk andere runderen dan fokrunderen betreft.

n. beslag:

op een bedrijf als een afzonderlijke epidemiologische eenheid gehouden varkens of groep varkens onderscheidenlijk rund of groep runderen met eenzelfde gezondheidsstatus;

o. aanvoerstal:

ruimte waar varkens binnen het varkensverzamelcentrum verblijven na aanvoer op het varkensverzamelcentrum voordat zij worden geselecteerd naar bestemmingsadres;

p. selectieruimte:

ruimte binnen het varkensverzamelcentrum waar varkens worden geselecteerd naar bestemmingsadres;

q. afvoerstal:

ruimte waar varkens binnen het varkensverzamelcentrum verblijven nadat zij ten behoeve van de afvoer zijn geselecteerd naar bestemmingsadres;

r. de export:

het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen;

s. certificaat:

schriftelijke verklaring naar aanleiding van de onder g genoemde werkzaamheden;

t. dierenarts:

bevoegde, door de VWA met werkzaamheden belaste dierenarts;

u assistent:

door de VWA met werkzaamheden belaste persoon, niet zijnde een dierenarts;

v. richtlijn 64/432/EEG:

richtlijn nr. 64/432/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (PbEG L 121);

w. richtlijn 92/102/EEG:

richtlijn nr. 92/102/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 november 1992 met betrekking tot de identificatie en de registratie van dieren (PbEG L 335);

x. fokrunderen:

runderen, ouder dan 2 maanden en jonger dan 50 maanden, die kennelijk zijn bestemd voor de fokkerij in een land, niet zijnde Nederland;

y. slachtrunderen:

runderen, die kennelijk zijn bestemd om te worden geslacht;

z. mesterij:

bedrijf of onderdeel van een bedrijf waar runderen, jonger dan 12 maanden, worden gehouden die zijn bestemd om te worden afgevoerd naar een slachthuis;

aa. starterbedrijf:

bedrijf of onderdeel van een bedrijf waar runderen, jonger dan 16 weken, worden gehouden die zijn bestemd om te worden afgevoerd naar een mesterij;

bb. epidemiologische bedrijfseenheid:

afgescheiden stalruimte op een runderverzamelcentrum ten behoeve van de huisvesting van een beslag dat zodanig is gesitueerd dat geen contact met de overige op het verzamelcentrum aanwezige beslagen mogelijk is, met dien verstande dat wanneer meerdere epidemiologische bedrijfseenheden zijn ondergebracht in een gebouw de voor elke epidemiologische bedrijfseenheid bestemde ruimte fysiek door middel van geheel gesloten wanden gescheiden is van de voor de overige epidemiologische bedrijfseenheden bestemde ruimten;

cc. schapenverzamelcentrum:

plaats in Nederland ten behoeve van de verzameling van schapen;

dd. geitenverzamelcentrum:

plaats in Nederland ten behoeve van de verzameling van geiten;

ee. afleveringsvoorziening:

fysiek afgescheiden ruimte waarin varkens binnen een bedrijf verblijven nadat zij zijn geselecteerd ten behoeve van de afvoer naar het slachthuis welke ruimte niet is ondergebracht in een gebouw waarbinnen de overige op het bedrijf aanwezige varkens zich bevinden;

ff. weiderunderen:

vrouwelijke runderen, ouder dan 12 maanden, die kennelijk zijn bestemd om te worden afgevoerd naar een vetweiderijbedrijf;

gg. vetweiderijbedrijf:

bedrijf waar uitsluitend runderen worden gehouden die zijn bestemd om rechtstreeks te worden afgevoerd naar een slachthuis;

hh. Minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

§ 2. Verzamelen van varkens

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 3. Verzamelen van runderen

Artikel 9a

Artikel 9b

Artikel 9c

Artikel 9d

Artikel 9e

Artikel 9f

Artikel 9fa

Artikel 9g

Artikel 9h

Artikel 9ha

Artikel 9i

Artikel 9j

§ 4. Verzamelen van schapen en geiten

Artikel 9k

Artikel 9l

Artikel 9m

Artikel 9n

Artikel 9o

Artikel 9p

Artikel 9q

§ 5. Tentoonstellingen en keuringen

Artikel 9r

Artikel 9s

Artikel 9t

Artikel 9u

Artikel 9v

§ 6. Tarieven controle verzamelcentra

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

§ 7. Het bijeenbrengen van pluimvee, loopvogels en postduiven

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

§ 8. Slotbepalingen

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Bijlage I. Varkensverzamelcentra

Bijlage II. Verklaring van enting van hoenderachtigen of loopvogels tegen pseudo-vogelpest

Bijlage III. Verklaring van enting van duiven tegen pseudo-vogelpest (paramyxovirusinfectie)

Bijlage IV. Gezondheidsverklaring tentoon te stellen of te keuren runderen, schapen of geiten

Bijlage V. Voorwaarden voor het verzamelen weiderunderen op een runderverzamelcentrum