Home

Wet flexibel werken

Geldig vanaf 2 augustus 2022
Geldig vanaf 2 augustus 2022

Wet flexibel werken

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 02-08-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels inzake het recht op aanpassing van de arbeidsduur tot stand te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Algemene bepaling

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. werkgever: degene die een ander krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid laat verrichten;

  2. werknemer: de ander, bedoeld onder a;

  3. arbeidsduur: het aantal overeengekomen uren waaruit een werkweek of een anderszins overeengekomen werkperiode van de werknemer bestaat;

  4. arbeidsplaats: iedere overeengekomen plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt of pleegt te worden gebruikt door de werknemer;

  5. werktijd: de overeengekomen tijdstippen op een werkdag of een anderszins overeengekomen tijdvak waarop de werknemer werkzaam is.

Beperking toepassingsbereik

Artikel 1a

Recht op aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd

Artikel 2

Artikel 2a. Werknemer met een kind in de leeftijd tot acht jaar of mantelzorger

Artikel 2b. Overgang naar een andere vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden

Beëindiging arbeidsverhouding

Artikel 3

Artikel 3a. Bescherming tegen nadelige behandeling of gevolgen

Evaluatiebepaling

Artikel 4

Artikel 4a. Onderzoek College voor de rechten van de mens

Inwerkingtreding

Artikel 5

Citeertitel

Artikel 6