Home

Vaststelling subsidieplafond 2000 programmabeheer Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Geldig van 1 februari 2000 tot 24 januari 2004
Geldig van 1 februari 2000 tot 24 januari 2004

Vaststelling subsidieplafond 2000 programmabeheer Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-02-2000 tot 24-01-2004]
[Regeling ingetrokken per 24-01-2004]

Aanhef

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Besluit:

Artikel 1

De minister stelt voor het begrotingsjaar 2000 een subsidieplafond vast:

  1. voor het Groene Hart en Waterland voor subsidies als bedoeld in de artikelen 2, onderdelen a tot en met d, en 77 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van f 41,4 miljoen;

  2. voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdeel a en d, voorzover het de beheerspakketten opgenomen in de bijlagen 29 en 30 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer betreft, van f 6,3 miljoen, en

  3. voor subsidies als bedoeld in de artikelen 2, onderdelen a, b, en d, en 77 voorzover het de beheerspakketten opgenomen in de bijlagen 6 tot en met 28, en 31 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer betreft, van f 50,4 miljoen.

Artikel 2

De behandeling van aanvragen vindt plaats naar de datum van ontvangst van de aanvragen. Bij gelijktijdige datum van ontvangst van aanvragen wordt de volgorde van behandeling bepaald door loting.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2000.