Home

Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie 2000

Geldig van 1 januari 2000 tot 28 augustus 2004
Geldig van 1 januari 2000 tot 28 augustus 2004

Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie 2000

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2000 tot 28-08-2004]
[Regeling ingetrokken per 28-08-2004]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 15, tweede lid, van de Ziekenfondswet;

Gezien de adviezen van het College voor zorgverzekeringen (voorheen de Ziekenfondsraad) van 22 april 1999 (SEA/99019734) en 28 oktober 1999 (SEA/99050173);

Besluit:

Artikel 1

Van de procentuele premie, bedoeld in artikel 15, eerste lid, eerste volzin, van de Ziekenfondswet, is 175/810 deel verschuldigd door de verzekerde en 635/810 deel door de werkgever.

Artikel 2

Van de procentuele premie voor verzekerden, bedoeld in artikel 15, eerste lid, tweede volzin, van de Ziekenfondswet, is 280/580 deel verschuldigd door de verzekerde en 300/580 deel door de werkgever.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Artikel 4