Home

Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden

Geldig vanaf 25 maart 2009
Geldig vanaf 25 maart 2009

Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 25-03-2009]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is personen die rechtens hun vrijheid is ontnomen uit te sluiten van het recht op een uitkering op grond van een aantal socialezekerheidswetten, aangezien zij reeds door de Staat worden voorzien in de kosten van levensonderhoud, en de mogelijkheid te openen het recht op een uitkering op grond van een aantal socialezekerheidswetten toe te kennen aan personen die rechtens hun vrijheid is ontnomen in die gevallen waarin zij hun hoofdverblijf niet hebben binnen een justitiële inrichting;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Wijziging van verschillende wetten

Artikel I. Ziektewet

[Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel II. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel III. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Artikel IV. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Artikel V. Werkloosheidswet

Artikel VI. Toeslagenwet

Artikel VII. Algemene nabestaandenwet

Artikel VIII. Algemene bijstandswet

Artikel IX. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Artikel X. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Artikel XI. Wet inkomensvoorziening kunstenaars

Artikel XII. Organisatiewet sociale verzekeringen 1997

Artikel XIII. Wijziging artikel III, onderdeel B

Hoofdstuk 2. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel XIV. Overgangsbepaling inzake artikel 42, tweede lid, van de Ziektewet

Artikel XV. Overgangsbepaling overige wetten

Artikel XVI. Eenmalige informatieverstrekking door de Minister van Justitie

Artikel XVII. Intrekking

Artikel XVIII. Inwerkingtreding

Artikel XIX. Citeertitel