Home

Toepassing toezicht op toegelaten instellingen (BBSH)

Geldig vanaf 7 februari 2000
Geldig vanaf 7 februari 2000

Toepassing toezicht op toegelaten instellingen (BBSH)

Besluit MG-99-23

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 07-02-2000]

Geacht college/bestuur,

Inleiding

Op 28 juni 1999 heb ik de Tweede Kamer schriftelijk (TK 98/99 24508, nr. 52) geïnformeerd over de wijze waarop ik in de periode tot aan de eventueel uit de Nota wonen in de 21e eeuw voortvloeiende nieuwe regelgeving toezicht wil houden op de werkzaamheden van de toegelaten instellingen (t.i.).

De fundamentele discussie over de taak en plaats van t.i.’s zal plaatsvinden in het kader van de Nota wonen in de 21e eeuw. In de interimfase – tussen huidige regelgeving en de conclusies naar aanleiding van de Nota Wonen – wil ik een toezichtsbeleid voeren dat geen onnodige belemmeringen opwerpt om adequaat in te spelen op de marktveranderingen, maar anderzijds ook geen precedenten schept die de beslissingsmarge na de toekomstdiscussie nu al te zeer oprekt.

Met deze circulaire informeer ik u over de wijze van toepassing van het toezicht in de interimfase. Samengevat komt dit neer op een beleid dat weliswaar op de inhoud ruimer is dan de formele speelruimte die het BBSH geeft, maar een beoordelingskader kent dat vooraf een oordeel geeft over bepaalde voorgenomen activiteiten.

Toezicht op de toegelaten instellingen

1. Aanleiding

a. Huidige BBSH

b. Relevante ontwikkelingen

2. Kernactiviteiten van toegelaten instellingen

3. Nevenactiviteiten

4. Criteria

5. Verbindingen met andere rechtspersonen of vennootschap

6. Procedure

Bijlage