Home

Uitvoeringsbesluit WEB

Geldig van 13 april 2007 tot 1 augustus 2007
Geldig van 13 april 2007 tot 1 augustus 2007

Uitvoeringsbesluit WEB

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 13-04-2007 tot 01-08-2007]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordrachten van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 8 maart 1999, nr. 1998/8716 (3704) en van 31 maart 1999, nr. 1999/14257 (3693), directie Wetgeving en Juridische Zaken, de eerste voordracht gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 2.2.1, eerste lid en vijfde lid, 2.2.4, vierde lid, 2.2.12, tweede lid, 2.3.1, eerste en derde lid, 2.3.6, tweede en derde lid, 2.4.1, eerste en tweede lid, 2.4.2, vierde lid, 2.5.3, negende lid, 2.5.5, tweede en derde lid, 2.5.10, eerste lid, en 2.6a van de Wet educatie en beroepsonderwijs, alsmede artikel 19, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Raad van State gehoord (adviezen van 29 april 1999, nr. W05.99.0160/II en van 6 mei 1999, nr. W05.99/0111/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 22 juli 1999, nr. 1999/30854 (3704), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemeen

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1.1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. wet: de Wet educatie en beroepsonderwijs;

  2. deelnemer: een in artikel 8.1.1, eerste lid, eerste volzin, van de wet bedoelde deelnemer;

  3. basisregister onderwijs: het basisregister onderwijs, bedoeld in artikel 9a van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank.

Artikel 1.1.2. Overleg

Hoofdstuk 2. Bekostiging beroepsonderwijs

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 2.1.1. Reikwijdte hoofdstuk 2

Artikel 2.1.2. Begripsbepalingen hoofdstuk 2

Artikel 2.1.3. Vaststelling omvang landelijk beschikbare budgetten beroepsonderwijs

Paragraaf 2. Exploitatiekosten

Artikel 2.2.1. Verdeling landelijk beschikbaar budget voor exploitatiekosten beroepsonderwijs

Artikel 2.2.2. Berekening rijksbijdrage voor exploitatiekosten beroepsonderwijs

Artikel 2.2.3. Berekening rijksbijdragedeel volgens maatstaf ingeschreven deelnemers beroepsonderwijs

Artikel 2.2.4. Berekening rijksbijdragedeel volgens maatstaf diploma's beroepsonderwijs

Artikel 2.2.5. Berekening rijksbijdragedeel voor voorbereidende en ondersteunende activiteiten

Artikel 2.2.6. Aangepaste berekening bij fusie van instellingen en splitsing van werkzaamheden

Artikel 2.2.7. Vaststelling bekostigingsgegevens van rechtswege

Paragraaf 3. Voorbereidend beroepsonderwijs aan agrarische opleidingscentra

Artikel 2.3.1 [Vervallen per 17-03-2006]

Artikel 2.3.2. Berekening rijksbijdrage voorbereidend beroepsonderwijs

Paragraaf 4. Huisvesting

Artikel 2.4.1. Berekening rijksbijdrage huisvestingskosten voor instellingen

Paragraaf 5. Toevoeging rijksbijdrage in verband met kosten van werkloosheidsuitkeringen en suppleties inzake arbeidsongeschiktheid

Artikel 2.5.1. Begripsbepalingen paragraaf 5

Artikel 2.5.2. Toevoeging aan de rijksbijdrage

Artikel 2.5.2a [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2.5.3 [Vervallen per 01-01-2006]

Paragraaf 6. Vermindering exploitatiekosten beroepsonderwijs in verband met normatieve inhouding cursusgelden

Artikel 2.6.1. Vermindering rijksbijdrage

Hoofdstuk 3. Rijksbijdrage educatie en huisvesting opleidingen VAVO

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 3.1. Begripsbepaling hoofdstuk 3

Paragraaf 2. De rijksbijdrage educatie

Artikel 3.2.1. Vaststelling omvang landelijk beschikbare budget educatie

Artikel 3.2.2. Berekeningsmaatstaven educatie

Artikel 3.2.3

Paragraaf 3. [Vervallen per 30-07-2004]

Artikel 3.3.1 [Vervallen per 30-07-2004]

Hoofdstuk 4. Bekostiging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 4.1.1. Reikwijdte hoofdstuk 4

Artikel 4.1.2. Begripsbepalingen hoofdstuk 4

Artikel 4.1.3. Componenten rijksbijdrage kenniscentra

Artikel 4.1.4. Vaststelling omvang landelijk beschikbare budgetten kenniscentra

Paragraaf 2. Exploitatiekosten

Artikel 4.2.1. Berekeningsmaatstaven rijksbijdrage exploitatiekosten kenniscentra

Artikel 4.2.2. Verdeling landelijk beschikbaar budget voor exploitatiekosten kenniscentra

Artikel 4.2.3. Berekening rijksbijdrage voor exploitatiekosten kenniscentra

Artikel 4.2.3a. Berekening rijksbijdragedeel exploitatiekosten kenniscentra voor de stabilisatiecomponent

Artikel 4.2.4. Berekening rijksbijdragedeel exploitatiekosten kenniscentra volgens maatstaf opleidingen

Artikel 4.2.5. Berekening rijksbijdragedeel exploitatiekosten kenniscentra volgens maatstaf normatieve bpv-plaatsen

Artikel 4.2.6. Opgave aantal leerbedrijven

Artikel 4.2.7. Berekening rijksbijdragedeel exploitatiekosten kenniscentra volgens maatstaf leerbedrijven

Artikel 4.2.8. Voorwaarde meetellen leerbedrijven in berekeningsmaatstaf rijksbijdrage

Paragraaf 3. Huisvesting

Artikel 4.3.1. Berekening rijksbijdrage huisvestingskosten kenniscentra

Paragraaf 4. Exploitatie en huisvesting kenniscentrum op gebied van landbouw en natuurlijke omgeving

Artikel 4.4.1. Componenten rijksbijdrage kenniscentrum op gebied van landbouw en natuurlijke omgeving

Artikel 4.4.2. Vaststelling omvang landelijk beschikbaar budget voor kenniscentrum op gebied van landbouw en natuurlijke omgeving

Artikel 4.4.3. Berekeningsmaatstaven rijksbijdrage kenniscentrum op gebied van landbouw en natuurlijke omgeving

Artikel 4.4.4. Verdeling landelijk beschikbare budget exploitatiekosten kenniscentrum op gebied van landbouw en natuurlijke omgeving

Artikel 4.4.5. Vaststelling hoogte rijksbijdrage exploitatiekosten kenniscentrum op gebied van landbouw en natuurlijke omgeving

Artikel 4.4.6. Rijksbijdrage huisvestingskosten kenniscentrum op gebied van landbouw en natuurlijke omgeving

Paragraaf 5. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 4.5.1 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 4.5.2 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 4.5.3 [Vervallen per 01-01-2006]

Hoofdstuk 4A. Subsidie Kwaliteitscentrum examinering beroepsopleidingen

Artikel 4a.1. Subsidie

Hoofdstuk 4B. Gebruik persoonsgebonden nummers

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 4b.1.1. Reikwijdte hoofdstuk 4b

Paragraaf 2. Verstrekking van gegevens door Informatie Beheer Groep aan minister en inspectie

Artikel 4b.2.1. Inhoud en samenstelling

Artikel 4b.2.2. Wijze van verstrekking

Artikel 4b.2.3. Tijdstippen van verstrekking

Artikel 4b.2.4. Verstrekking t.b.v. onderzoek door inspectie

Paragraaf 3. Toegang minister tot basisregister onderwijs

Artikel 4b.3.1. Gegevens die de minister kan raadplegen

Artikel 4b.3.2. Wijze van raadpleging

Artikel 4b.3.3. Voorwaarden voor raadpleging

Hoofdstuk 5. Informatie

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 5.1.1. Reikwijdte hoofdstuk 5

Artikel 5.1.2. Begripsbepalingen hoofdstuk 5

Paragraaf 2. Ordening en wijze van beschikbaarstelling gegevens

Artikel 5.2.1. Ordening gegevens

Artikel 5.2.2. Wijze van beschikbaarstelling gegevens

Artikel 5.2.3. Aanvulling gegevensvraag over bekostiging

Artikel 5.2.4. Bewaarplicht gegevens

Paragraaf 3. Controleprotocol

Artikel 5.2.5. Regeling controleprotocol

Hoofdstuk 5A. Personeel

Artikel 5a.1. Reikwijdte hoofdstuk 5a

Artikel 5a.1a. Begripsbepaling

Artikel 5a.2. Aanduiding belanghebbenden

Artikel 5a.3. Voorziening bij ontbreken rechtsopvolger

Artikel 5a.4. Maximum-salaris voorzitter college van bestuur en centrale directie

Hoofdstuk 6. Overgangs- en invoeringsbepalingen

Paragraaf 1. Beroepsonderwijs

Artikel 6.1.1. Overgangsbepaling bestaande opleidingen; opleidingen in afbouw

Artikel 6.1.2 [Vervallen per 30-07-2004]

Artikel 6.1.3. Overgangsbepaling huisvestingskosten in verband met decentralisatie huisvesting

Artikel 6.1.4. Overgangsbepaling 2008–2010 wijziging berekening rijksbijdrage in verband met evaluatie mbo-bekostiging

Artikel 6.1.5 [Vervallen per 21-02-2003]

Paragraaf 2. Educatie

Artikel 6.2.1. Begripsbepalingen

Artikel 6.2.2. Berekening rijksbijdrage educatie in de jaren 2000 tot en met 2003

Artikel 6.2.3. Verhoging of verlaging rijksbijdrage educatie op grond van overgangsregeling in de jaren 2000 tot en met 2003

Artikel 6.2.4. Bedrag educatie op grond van afwijking in verband met bijzondere omstandigheden in de jaren 2000 tot en met 2003

Artikel 6.2.5

Paragraaf 3. Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

Artikel 6.3.1. Tijdelijke vervangende gegevens t.b.v. invoering bekostiging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

Artikel 6.3.2. Tijdelijke afwijking berekening exploitatiekosten

Artikel 6.3.3. Tijdelijke afwijking vaststelling bedrag huisvestingskosten

Artikel 6.3.4 [Vervallen per 21-02-2003]

Artikel 6.3.5 [Vervallen per 21-02-2003]

Artikel 6.3.6 [Vervallen per 30-07-2004]

Artikel 6.3.7. Evaluatie hoofdstuk 4

Paragraaf 4. Gebruik persoonsgebonden nummers

Artikel 6.4.1. Eerste verstrekking van gegevens door de Informatie Beheer Groep

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 7.1. Inwerkingtreding

Artikel 7.2. Citeertitel

Bijlage 1. Informatieverzameling instellingen bij hoofdstuk 5, informatie, van het Uitvoeringsbesluit WEB

Bijlage 1A. Vooropleidingentabel bij hoofdstuk 5, informatie, van het Uitvoeringsbesluit WEB

Bijlage 1B. Codetabel kwalificatiestructuur educatie bij hoofdstuk 5, informatie, van het Uitvoeringsbesluit WEB

Bijlage 1C. Lijst ontwikkelde landen bij doelgroepen bve bij hoofdstuk 5, informatie, van het Uitvoeringsbesluit WEB

Bijlage 2. Informatieverzameling gemeenten bij hoofdstuk 5, informatie, van het Uitvoeringsbesluit WEB

Bijlage 3. Informatieverzameling kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven bij hoofdstuk 5, informatie, van het Uitvoeringsbesluit WEB

Bijlage 4. Modellen van formulieren instellingen bij hoofdstuk 5 , informatie, van het Uitvoeringsbesluit WEB

Bijlage 5. Modellen van formulieren gemeenten bij hoofdstuk 5, informatie, van het Uitvoeringsbesluit WEB

Bijlage 6. Modellen van formulieren kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven bij hoofdstuk 5, informatie, van het Uitvoeringsbesluit WEB