Home

privacyreglement Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 1999

Geldig van 18 juni 1999 tot 1 januari 2008
Geldig van 18 juni 1999 tot 1 januari 2008

privacyreglement Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 1999

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 18-06-1999 tot 01-01-2008]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2008]

Aanhef

De Minister van Justitie

Gelet op de artikelen 5, tweede lid, 9, eerste en tweede lid, 10 en 21, derde lid, van de Wet politieregisters (Stb. 1988, 665);

De Registratiekamer gehoord, ingevolge de artikelen 5, derde lid, 6, tweede lid, en 21, derde lid, van de Wet politieregisters (advies van 11 februari 1999);

Besluit:

Definities

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. de wet: de Wet politieregisters;

 2. het besluit: het Besluit politieregisters;

 3. gegeven: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;

 4. beheerder: de Minister van Justitie;

 5. registerbeheerder: het hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties;

 6. verstrekking van gegevens: het bekendmaken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in het MOT-register zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;

 7. gegevensbeheer: de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;

 8. MOT-register: het politieregister Melding Ongebruikelijke Transacties;

 9. ongebruikelijke transactie: een transactie als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

 10. verdachte transactie: een ongebruikelijke transactie die conform artikel 3, onderdeel b, van de Wet melding ongebruikelijke transacties aan opsporings- en vervolgingsinstanties is verstrekt;

 11. CRI: divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten.

Doel en werking van het register

Artikel 2

Verantwoordelijkheid

Artikel 3

Artikel 4

Categorieën opgenomen personen

Artikel 5

Soorten opgenomen gegevens

Artikel 6

Gevoelige gegevens

Artikel 7

Verwijdering en vernietiging

Artikel 8

Verstrekking

Artikel 9

Rechtstreekse toegang tot de registratie

Artikel 10

Protocol

Artikel 11

Rechten van de geregistreerde

Artikel 12

Koppelingen met andere verzamelingen van persoonsgegevens

Artikel 13

Verbanden met andere verzamelingen van persoonsgegevens

Artikel 14

Slotbepalingen

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18