Home

Arbeidsomstandighedenwet

Geldig vanaf 20 juni 2023
Geldig vanaf 20 juni 2023

Arbeidsomstandighedenwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 20-06-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de kwaliteit van het arbeidsomstandighedenbeleid te verbeteren, meer ruimte voor maatwerk te creëren en de bestuurlijke boete in te voeren alsmede enige andere wijzigingen aan te brengen en daartoe een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied

Definities

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. werkgever:

  1. 1°.

   degene jegens wie een ander krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid, behalve indien die ander aan een derde ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid, welke die derde gewoonlijk doet verrichten;

  2. 2°.

   degene aan wie een ander ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid als bedoeld onder 1°.;

 2. werknemer: de ander, bedoeld onder a.

2.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt mede verstaan onder:

 1. werkgever:

  1. 1°.

   degene die zonder werkgever of werknemer in de zin van het eerste lid te zijn, een ander onder zijn gezag arbeid doet verrichten;

  2. 2°.

   degene die zonder werkgever of werknemer in de zin van het eerste lid te zijn, een ander niet onder zijn gezag arbeid in een woning doet verrichten, in bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gevallen;

 2. werknemer: de ander, bedoeld onder a, met uitzondering van degene die als vrijwilliger arbeid verricht.

3.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 2. ondernemingsraad: de ondernemingsraad, bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden;

 3. personeelsvertegenwoordiging: de personeelsvertegenwoordiging, bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden;

 4. toezichthouder: de toezichthouder, bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht, en als zodanig aangewezen op grond van artikel 24;

 5. psychosociale arbeidsbelasting: de factoren direct of indirect onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen;

 6. stress: een toestand die als negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft;

 7. arbeidsplaats: iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt of pleegt te worden gebruikt;

 8. arbeidsmiddelen: alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, installaties, apparaten en gereedschappen;

 9. arbeidsongeval: een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad;

 10. arbodienst: een dienst als bedoeld in artikel 14a, tweede en derde lid;

 11. zelfstandige: degene die zonder werkgever of werknemer te zijn in de zin van het eerste of tweede lid arbeid verricht;

 12. vrijwilliger: de persoon, die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een privaatrechtelijk of publiekrechtelijk lichaam dat niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting dan wel voor een sportorganisatie en die geen werknemer is in de zin van artikel 2 van de Wet op de loonbelasting 1964, met uitzondering van de persoon die arbeid verricht:

  1. 1°.

   ter voorbereiding op beroepsmatige arbeid;

  2. 2°.

   in het kader van een taakstraf dan wel in het kader van het voldoen aan voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging als bedoeld in artikel 74, tweede lid, onderdeel f, of artikel 77f, eerste lid, onderdeel b, van het Wetboek van Strafrecht dan wel in het kader van deelneming aan een project als bedoeld in artikel 77e van het Wetboek van Strafrecht;

  3. 3°.
4.

Waar in deze wet en de daarop berustende bepalingen de woorden «bedrijf» en «inrichting» worden gebruikt om een plaats aan te duiden, omvatten deze mede een andere plaats waar arbeid wordt verricht of pleegt te worden verricht.

Uitbreiding Toepassingsgebied

Artikel 2

Hoofdstuk 2. Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbobeleid

Artikel 3

Aspecten van arbobeleid

Artikel 4. Aanpassing arbeidsplaats werknemer met structurele functionele beperking

Inventarisatie en evaluatie van risico's

Artikel 5

Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

Artikel 6

Informatie aan het publiek

Artikel 7

Voorlichting en onderricht

Artikel 8

Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten

Artikel 9

Voorkomen van gevaar voor derden

Artikel 10

Algemene verplichtingen van de werknemers

Artikel 11

Hoofdstuk 3. Samenwerking, overleg, bijzondere rechten van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers en de regeling van de deskundige bijstand

Samenwerking, overleg en bijzondere rechten van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers

Artikel 12

Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming

Artikel 13

Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming

Artikel 14

Vangnetregeling aanvullende deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming

Artikel 14a

Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening

Artikel 15

Informatierechten deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en arbodiensten

Artikel 15a

Hoofdstuk 4. Bijzondere verplichtingen

Nadere regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede uitzonderingen op en uitbreidingen van toepassingsgebied

Artikel 16

Maatwerk door werkgevers en werknemers

Artikel 17

Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Artikel 18

Verschillende werkgevers

Artikel 19

Certificatie

Artikel 20

Informatievoorziening

Artikel 21

Aanwijzingen

Artikel 22

Taakverwaarlozing

Artikel 23

Hoofdstuk 5. Toezicht en ambtelijke bevelen

Ambtenaren belast met het toezicht

Artikel 24

Toezicht op instellingen

Artikel 25

Geheimhouding

Artikel 26

Eis tot naleving

Artikel 27

Stillegging van het werk

Artikel 28

Last onder bestuursdwang

Artikel 28a. Bevel stillegging van werk in verband met recidive

Artikel 28b

Werkonderbreking

Artikel 29

Artikel 29a. Gegevensuitwisseling

Artikel 29b. Openbaarmaking van door toezicht op de naleving verkregen gegevens [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 6. Vrijstellingen, ontheffingen en beroep

Vrijstelling en ontheffing

Artikel 30

Beroep

Artikel 31

Hoofdstuk 7. Sancties

Strafbepaling

Artikel 32

Overtredingen

Artikel 33

Hoofdstuk 7. Sancties

Artikel 33a [Vervallen per 01-07-2009]

Hoogte bestuurlijke boete en recidive

Artikel 34

Artikel 35 [Vervallen per 01-07-2009]

Boeterapport

Artikel 36

Boetebeschikking

Artikel 37

Inlichtingenplicht jegens de boeteoplegger

Artikel 38

Artikel 39 [Vervallen per 01-07-2009]

Invordering

Artikel 40 [Vervallen per 01-04-2011]

Artikel 41 [Vervallen per 01-07-2009]

Wijziging boetebedrag

Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2013]

Terugbetaling

Artikel 43

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

Kosten

Artikel 44

Evaluatie

Artikel 45. Overgangsbepaling

Citeertitel

Artikel 46

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 47 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 50 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 51 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 53 [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 54 [Vervallen per 29-12-2000]

Artikel 55 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 60 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 61 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 62 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 64 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 65 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 66 [Vervallen per 01-01-2007]