Home

Besluit voorkoming verbossing rietlanden

Geldig van 1 januari 2002 tot 1 januari 2005
Geldig van 1 januari 2002 tot 1 januari 2005

Besluit voorkoming verbossing rietlanden

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2002 tot 01-01-2005]
[Regeling ingetrokken per 01-04-2007]

Aanhef

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

  1. terreinbeherende organisatie: organisatie als genoemd in artikel 3, eerste lid, van de Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties, alsmede Staatsbosbeheer;

  2. LASER: Dienst Landelijke service bij regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

Aanvragen tot subsidieverlening voor projecten, bedoeld in artikel 2 van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten, kunnen ingediend worden voor het thema ’Voorkoming verbossing rietlanden’.

Artikel 2a

Een aanvraag tot subsidieverlening wordt slechts in behandeling genomen, indien deze betrekking heeft op een seizoen, dat eindigt in een begrotingsjaar waarin artikel 3 van deze regeling voorziet in een subsidieplafond.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14 [Vervallen per 19-05-2001]

Artikel 15

Artikel 16