Home

Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen

Geldig vanaf 7 juni 2023
Geldig vanaf 7 juni 2023

Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 07-06-2023]

Aanhef

Artikel 1

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;

 2. bevoegde autoriteit:

  1. 1°.

   Minister,

  2. 2°.

   een in bijlage 4 bij deze regeling erkende instantie, of

  3. 3°.

   een met toepassing van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen erkende instantie;

 3. ADN: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation (ADN).

2.

De in bijlage 1 opgenomen begripsbepalingen zijn van toepassing op de bijlagen 2, 3 en 4, voor zover daarin niet anders is bepaald.

Artikel 2

1.

Bij deze regeling behoren de volgende bijlagen:

 1. bijlage 1: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren, zijnde de Nederlandse vertaling van het ADN en de daarvan deel uitmakende bijlagen;

 2. bijlage 2: Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen;

 3. bijlage 3: voorschriften in aanvulling op bijlage 1;

 4. bijlage 4: erkende instanties, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, 2°.

2.

Bijlage 1 is van toepassing op de binnenwateren, voor zover bijlage 2 niet van toepassing is.

3.

De bijlagen 1 en 2 zijn niet van toepassing op handelingen, genoemd in artikel 3B.1, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit.

Artikel 3

Met voorwaardelijk tot het vervoer over de binnenwateren toegelaten gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 1 mogen de handelingen, bedoeld in artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen, worden verricht, mits de in deze regeling gestelde voorschriften in acht worden genomen.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 5

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 7

Artikel 8

Bijlage 1. als bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, onderdeel a , en 3 van de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen

Bijlage 1a [Vervallen per 31-03-2012]

Bijlage 2. Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen

Bijlage 3. bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c , van de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen

Bijlage 4. als bedoeld in artikel 2, onderdeel d , van de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen