Home

Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 10 van Richtlijn 96/49/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 juli 1996 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (PbEG L 235), op artikel 4b, tweede lid, onderdeel a, van de Wegenverkeerswet 1994 en op artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit:

Artikel 1

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;

 2. bevoegde autoriteit:

  1. 1°.

   Minister,

  2. 2°.

   een in bijlage 3 bij deze regeling erkende instantie, of

  3. 3°.

   een met toepassing van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen erkende instantie.

 3. COTIF: Convention relative aux transports internationaux ferroviaires;

 4. richtlijn nr. 2008/68/EG: richtlijn nr. 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (PbEU L 260).

2.

De in bijlage 1 opgenomen begripsbepalingen zijn van toepassing op de bijlagen 2 en 3 voorzover daarin niet anders is bepaald.

Artikel 2

Bij deze regeling behoren drie bijlagen:

 1. bijlage 1: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen op Nederlands grondgebied over de spoorweg, zijnde de Nederlandse vertaling van het RID;

 2. bijlage 2: voorschriften in afwijking van of in aanvulling op bijlage 1;

 3. bijlage 3: erkende instanties, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, 2°.

Artikel 3

Met voorwaardelijk tot het vervoer over de spoorweg toegelaten gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 1 mogen de handelingen, bedoeld in artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen, worden verricht, mits de in deze regeling gestelde voorschriften in acht worden genomen.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7 [Vervallen per 17-11-2001]

Artikel 8

Artikel 9

Bijlage 1. als bedoeld in de artikelen 2, onderdeel a , en 3 van de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen

Bijlage 2. bedoeld in artikel 2, onderdeel b , van de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen

Bijlage 3. als bedoeld in artikel 2, onderdeel c , van de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen