Home

Besluit volksgezondheidssubsidies

Geldig van 14 juli 2000 tot 1 januari 2002
Geldig van 14 juli 2000 tot 1 januari 2002

Besluit volksgezondheidssubsidies

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 14-07-2000 tot 01-01-2002]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2007]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 maart 1998, DWJZ-U-98534;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies;

De Raad van State gehoord (advies van 15 mei 1998, No.W13.98. 0117);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 juni 1998, DWJZ-U-98749;

Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. de wet: de Kaderwet volksgezondheidssubsidies;

 2. instelling: een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, dan wel een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld;

 3. project: een activiteit op het terrein van de volksgezondheid met een incidenteel karakter;

 4. instellingssubsidie: een subsidie aan een instelling in de kosten van haar structurele activiteiten of een gedeelte daarvan;

 5. projectsubsidie: een subsidie in de kosten van een project;

 6. uitkering: een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 32.

Artikel 2

1.

Activiteiten waarvoor subsidies kunnen worden verstrekt zijn activiteiten die gericht zijn op, dan wel liggen op het terrein van:

 1. bevordering en instandhouding van de zorgverlening van de lichamelijke gezondheidssituatie;

 2. medische ethiek;

 3. extramurale zorg;

 4. ambulancehulpverlening en ziekenvervoer;

 5. ziekenhuiszorg en topzorg;

 6. orgaandonatie;

 7. zorgvoorziening gehandicapten;

 8. geneesmiddelenvoorziening;

 9. medische hulpmiddelen en bloedtransfusiezaken;

 10. geestelijke gezondheidszorg;

 11. verslavingszorg, behoudens voorzover de Welzijnswet 1994 van toepassing is;

 12. maatschappelijke opvang, behoudens voorzover de Welzijnswet 1994 van toepassing is;

 13. voeding en veterinair beleid;

 14. gezondheidsbevordering en ziektepreventie;

 15. consumentenveiligheid en omgevingsrisico's;

 16. patiëntenbeleid;

 17. chronische ziekten;

 18. zorgvoorziening ouderen.

2.

Subsidies kunnen ten behoeve van de in het eerste lid genoemde terreinen afzonderlijk dan wel ten behoeve van meerdere beleidsterreinen gezamenlijk met het oog op een samenhangend beleid dan wel samenhangende beleidsthema's verstrekt worden, alsmede ten behoeve van het algemeen beleid op het terrein van de gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming en gezondheidszorg.

3.

Bij ministeriële regeling kunnen de activiteiten, bedoeld in de voorgaande leden, nader worden omschreven.

Artikel 2a

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

HOOFDSTUK II. HET AANVRAGEN VAN SUBSIDIE

§ 1. Aanvraag van een instellingssubsidie

Artikel 6

Artikel 7

§ 2. Aanvraag van een projectsubsidie

Artikel 8

Artikel 9

HOOFDSTUK III. SUBSIDIEVERLENING EN BEVOORSCHOTTING

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

HOOFDSTUK IV. VERPLICHTINGEN VAN DE SUBSIDIEONTVANGER

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

HOOFDSTUK V. SUBSIDIEVASTSTELLING

§ 1. De aanvraag tot subsidievaststelling

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

§ 2. De vaststelling van de subsidie

Artikel 31

HOOFDSTUK VI. UITKERINGEN AAN PROVINCIES EN GEMEENTEN

§ 1. Algemene bepaling

Artikel 32

§ 2. Het aanvragen van een uitkering

Artikel 33

Artikel 34

§ 3. Het verlenen van een uitkering en de bevoorschotting

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

§ 4. Aan de verlening van een uitkering verbonden verplichtingen

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 40a

§ 5. De vaststelling van een uitkering en betaling

Artikel 41

Artikel 42

HOOFDSTUK VII. SLOTBEPALINGEN

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47