Home

Kaderwet VWS-subsidies

Geldig van 19 maart 2020 tot 1 januari 2024
Geldig van 19 maart 2020 tot 1 januari 2024

Kaderwet VWS-subsidies

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-03-2020 tot 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de totstandkoming van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht het wenselijk maakt een wettelijk kader te scheppen voor de verstrekking van subsidies op het terrein van de volksgezondheid door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goed vinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2

Onze Minister kan subsidies verstrekken voor activiteiten op het terrein van:

 1. de gezondheidsbevordering;

 2. de gezondheidsbescherming;

 3. de gezondheidszorg;

 4. de maatschappelijke zorg, waaronder de jeugdhulp, voor zover van landelijke betekenis;

 5. de sport, voor zover van landelijke betekenis.

Artikel 3

1.

Onverminderd hoofdstuk 3 van de Financiële-verhoudingswet kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur of bij regeling van Onze Minister de activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt nader worden bepaald alsmede andere criteria voor die verstrekking worden vastgesteld.

2.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur of bij regeling van Onze Minister kunnen voorts regels worden gesteld met betrekking tot:

 1. het bedrag van de subsidie dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald;

 2. de aanvraag van de subsidie en de besluitvorming daarover;

 3. de voorwaarden waaronder subsidie kan worden verleend;

 4. de verplichtingen van de subsidie-ontvanger;

 5. de vaststelling van de subsidie;

 6. de intrekking en wijziging van de subsidieverlening of subsidievaststelling;

 7. de betaling van de subsidie en de verlening van voorschotten;

 8. het verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de subsidie in de praktijk, bedoeld in artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht.

3.

Onze Minister kan de uitvoering van een algemene maatregel van bestuur of een ministeriële regeling als bedoeld in het eerste lid, met inbegrip van het nemen van besluiten op grond van deze regels, delegeren aan andere bestuursorganen.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11