Home

Verlening vergunning DCS 1800 aan Koninklijke PTT Nederland N.V. (III)

Geldig van 26 februari 1998 tot 1 november 2012
Geldig van 26 februari 1998 tot 1 november 2012

Verlening vergunning DCS 1800 aan Koninklijke PTT Nederland N.V. (III)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 26-02-1998 tot 01-11-2012]
[Regeling ingetrokken per 25-02-2013]

Aanhef

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelezen de aanvraag van Koninklijke PTT Nederland N.V.;

Gelet op de artikelen 13a, 13j, 13k, achtste lid, en 13l van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en op artikel 9 van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie;

Besluit:

Artikel 1

Aan Koninklijke PTT Nederland N.V., hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor de aanleg, instandhouding en exploitatie van telecommunicatie-infrastructuur, nodig voor het voor derden verzorgen van openbare mobiele telecommunicatiediensten door middel van het systeem, bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie (DCS 1800).

Artikel 2

Voor de uitvoering van deze vergunning zijn de radio-frequenties beschikbaar, genoemd in de bijlage 7 bij de Regeling radio-frequenties DCS 1800 en zoals beschreven in de bijlage, bedoeld in artikel 1, onderdeel 1.6, van de overeenkomst, bedoeld in artikel 13h, zevende lid, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen.

Artikel 3

1.

Het is de vergunninghouder niet toegestaan, de radio-frequenties, bedoeld in artikel 2, gedurende de eerste twee jaar na inwerkingtreding van deze beschikking te gebruiken.

2.

De in het eerste lid genoemde periode kan met een jaar worden verlengd, indien dit noodzakelijk is om de daadwerkelijke mededinging in het aanbod van de bij de vergunningen voor DCS 1800 gecombineerd met GSM en de vergunningen voor DCS 1800 opgelegde diensten tot stand te brengen.

Artikel 4