Home

Arbeidstijdenbesluit vervoer

Geldig vanaf 30 december 2023
Geldig vanaf 30 december 2023

Arbeidstijdenbesluit vervoer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 30-12-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 augustus 1997, nr. DGP/WJZ/V 723769, Directoraat-Generaal Personenvervoer;

Gelet op artikel 5:12, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 30 september 1997, no. W09.97.0529);

Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 februari 1998, nr. DGP/WJZ/V 725 901, Directoraat-Generaal Personenvervoer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1:1

In dit besluit wordt verstaan onder wet: de Arbeidstijdenwet.

Hoofdstuk 2. Wegvervoer

§ 2.1. Algemene bepalingen

Definities

Artikel 2.1:1

§ 2.2. Toepassingsgebied van de wet

Gedeeltelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de wet

Artikel 2.2:1

Uitbreiding van de toepasselijkheid van de wet

Artikel 2.2:2

§ 2.3. Toepasselijkheid van dit hoofdstuk

Toepasselijkheid op arbeid in of op motorrijtuigen

Artikel 2.3:1

Uitsluiting van de toepasselijkheid van dit hoofdstuk

Artikel 2.3:2
Artikel 2.3:3 [Vervallen per 01-01-2023]

§ 2.4. Registratie

Verwerking van gegevens

Artikel 2.4:1

Boordcomputer

Artikel 2.4:2

Dienstrooster

Artikel 2.4:3

Controlemiddelen

Artikel 2.4:4

Aanwijzing autoriteiten

Artikel 2.4:5

Aanvraag, verlening, weigering, intrekking of schorsing tachograafkaart

Artikel 2.4:6

Geldigheidsduur tachograafkaart

Artikel 2.4:7

Gebruik bestuurderskaart

Artikel 2.4:8

Gebruik werkplaatskaart

Artikel 2.4:9

Gebruik bedrijfskaart

Artikel 2.4:10

Vervanging tachograafkaart

Artikel 2.4:11

Uitvoeringsregels

Artikel 2.4:12

Nadere uitvoeringsregels

Artikel 2.4:13

[Vervallen per 02-03-2016]

Artikel 2.4:14 [Vervallen per 02-03-2016]

[Vervallen per 23-03-2010]

Artikel 2.4:15 [Vervallen per 23-03-2010]

§ 2.5. Arbeids- en rusttijden

Rusttijd

Artikel 2.5:1

Arbeid op zondag

Artikel 2.5:2

Rijtijd

Artikel 2.5:3

Arbeid in nachtdienst

Artikel 2.5:4

Arbeid in nachtdienst ten aanzien van vervoer waarop verordening (EG) nr. 561/2006 of de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst van toepassing is

Artikel 2.5:4a

Afwijkingen arbeid in nachtdienst

Artikel 2.5:5

Pauze

Artikel 2.5:6

Maximale wekelijkse arbeidstijd ten aanzien van vervoer waarop verordening (EG) nr. 561/2006 niet van toepassing is

Artikel 2.5:7

Maximale wekelijkse arbeidstijd ten aanzien van vervoer waarop verordening (EG) nr. 561/2006 of de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst van toepassing is

Artikel 2.5:8

Beschikbaarheid

Artikel 2.5:9

§ 2.6. Vrijstellingen

Artikel 2.6:1

§ 2.7. Overige bepalingen

Jaagpremieverbod

Artikel 2.7:1

[Vervallen per 10-09-2009]

Artikel 2.7:2 [Vervallen per 10-09-2009]

Aanwijzing autoriteiten

Artikel 2.7:3

Bijrijder

Artikel 2.7:4

§ 2.7. Overige bepalingen

Artikel 2.7:5 [Vervallen per 10-09-2009]

Artikel 2.7:6. Wijzigingen chauffeursvakbekwaamheid met ingang van 10 september 2009

Hoofdstuk 3. Spoorvervoer

§ 3.1. Algemene bepalingen

Toepasselijkheid van het hoofdstuk

Artikel 3.1:1

§ 3.2. Registratie

Bewaren gegevens en bescheiden

Artikel 3.2:1

§ 3.3. Arbeids- en rusttijden

Dagelijkse rusttijd

Artikel 3.3:1

Wekelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 3.3:2

Pauze

Artikel 3.3:3

Rijtijd

Artikel 3.3:4

Hoofdstuk 4. Luchtvaart

§ 4.1. Algemene bepalingen

Begrip boordpersoneel

Artikel 4.1:1

Begrippen vliegwerktijd, reservetijd, rusttijd, grondtijd en rustgelegenheid

Artikel 4.1:2

Begrippen vlieguren, vliegtijd, verkeersvlucht, rondvlucht en luchtarbeid

Artikel 4.1:3

Overige begrippen

Artikel 4.1:4

Begrippen in § 4.5 Vlieg- en diensttijdbeperkingen en rusttijden voor vluchten die vallen onder EG-verordening 3922/91

Artikel 4.1:5

§ 4.2. Toepassingsgebied van de wet

Gedeeltelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de wet

Artikel 4.2:1

Uitbreiding van de toepasselijkheid van de wet

Artikel 4.2:2

§ 4.3. Toepasselijkheid van het hoofdstuk

Toepasselijkheid op arbeid aan boord van luchtvaartuigen

Artikel 4.3:1

§ 4.4. Registratie

Registratie

Artikel 4.4:1

Bewaartermijn

Artikel 4.4:2

§ 4.5. Vlieg- en diensttijdbeperkingen en rusttijden voor vluchten die vallen onder EG-verordening 3922/91

Artikel 4.5:1. Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 4.5:2. Maximale werktijd

Artikel 4.5:3. Verlengde vliegdienstperiode bij gesplitste dienst

Artikel 4.5:4. Rust

Artikel 4.5:5. Verlenging van de vliegdienstperiode

Artikel 4.5:6. Paraatheid

§ 4.6. [Vervallen per 19-07-2008]

[Vervallen per 19-07-2008]

Artikel 4.6:1 [Vervallen per 19-07-2008]

[Vervallen per 19-07-2008]

Artikel 4.6:2 [Vervallen per 19-07-2008]

[Vervallen per 19-07-2008]

Artikel 4.6:3 [Vervallen per 19-07-2008]

[Vervallen per 19-07-2008]

Artikel 4.6:4 [Vervallen per 19-07-2008]

[Vervallen per 19-07-2008]

Artikel 4.6:5 [Vervallen per 19-07-2008]

§ 4.7. Arbeids- en rusttijden boordpersoneel rondvluchten met helikopters

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 4.7:1

Arbeids- en rusttijden

Artikel 4.7:2

§ 4.8. Arbeids-, rust- en reservetijd cockpitpersoneel helikopters

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 4.8:1

Begrip landing

Artikel 4.8:2

Gelijkstelling met vliegwerktijd

Artikel 4.8:3

Maximum vliegwerktijd

Artikel 4.8:4

Maximale werktijd en maximale vliegtijd

Artikel 4.8:5

Aantal landingen

Artikel 4.8:6

Planning

Artikel 4.8:7

Reservetijd

Artikel 4.8:8

Rusttijden

Artikel 4.8:9

Bekorte rust

Artikel 4.8:10

§ 4.9. Ontheffing

Artikel 4.9:1

§ 4.10. Afwijkingen

Artikel 4.10:1

Hoofdstuk 5. Binnenvaart

§ 5.1. Algemene bepalingen

Artikel 5.1:1

Gelijkstelling met rusttijd

Artikel 5.1:2

§ 5.2. Toepasselijkheid van de wet

Gedeeltelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de wet

Artikel 5.2:1

Uitbreiding van de toepasselijkheid van de wet

Artikel 5.2:2

§ 5.3. Toepasselijkheid van dit hoofdstuk

Toepasselijkheid voor schepen op binnenwateren

Artikel 5.3:1

§ 5.4. Registratie

Artikel 5.4:1. Registratie rusttijden

Artikel 5.4:2. Registratie arbeidstijden

Artikel 5.4:3. Bekrachtiging en bewaartermijn van geregistreerde arbeids- en rusttijden

§ 5.5. Arbeids- en rusttijden

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.5:1

Berekening rusttijden in geval van gedeeltelijke niet-toepasselijkheid van dit hoofdstuk tijdens onderbreking van de vaart

Artikel 5.5:2

§ 5.5. Arbeids- en rusttijden

Artikel 5.5:3. Rusttijd

Artikel 5.5:4. Nachtarbeid

Artikel 5.5:5. Arbeidstijd

Artikel 5.5:5a. Arbeids- en rustdagen

Artikel 5.5:5b. Arbeids- en rustdagen bij seizoensarbeid passagiersvaart

Artikel 5.5:5c. Pauze

Artikel 5.5:6. Noodsituaties

Jeugdige bemanningsleden

Artikel 5.5:7

Hoofdstuk 6. Zeevaart

§ 6.1. Algemene bepalingen

Begrippen zeeschip, havensleepdienst en pleziervaartuig

Artikel 6.1:1

Begrippen scheepsbeheerder, kapitein en zeevarende

Artikel 6.1:2

Begrip rusttijd

Artikel 6.1:3

§ 6.2. Toepassingsgebied van de wet

Gedeeltelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de wet

Artikel 6.2:1

Uitbreiding van de toepasselijkheid van de wet

Artikel 6.2:2

§ 6.3. Toepasselijkheid van het hoofdstuk

Toepasselijkheid op arbeid aan boord van zeeschepen

Artikel 6.3:1

Uitsluiting van de toepasselijkheid van het hoofdstuk

Artikel 6.3:2

§ 6.4. Algemene verplichtingen

Werkrooster

Artikel 6.4:1

Registratie

Artikel 6.4:2

Bewaartermijn

Artikel 6.4:3

§ 6.5. Arbeids- en rusttijden

Toepasselijkheid van deze paragraaf

Artikel 6.5:1

Zeevarenden van 18 jaar en ouder

Artikel 6.5:2

Jeugdige zeevarenden

Artikel 6.5:3

Pauze

Artikel 6.5:4

Consignatie

Artikel 6.5:5

Oefeningen

Artikel 6.5:6

Afwijkingen

Artikel 6.5:7

§ 6.6. Arbeids- en rusttijden zeeschepen in havensleepdienst

Toepasselijkheid van deze paragraaf

Artikel 6.6:1

Wekelijkse onafgebroken rusttijd zeevarenden van 18 jaar of ouder

Artikel 6.6:2

Dagelijkse rusttijd zeevarenden van 18 jaar of ouder

Artikel 6.6:3

Arbeidstijd van zeevarenden van 18 jaar of ouder

Artikel 6.6:4

Jeugdige zeevarenden

Artikel 6.6:5

Consignatie

Artikel 6.6:6

§ 6.6. Arbeids- en rusttijden zeeschepen in havensleepdienst

Artikel 6.6:7

§ 6.7. Overige bepalingen

Verplichtingen van de scheepsbeheerder

Artikel 6.7:1

Ontheffing

Artikel 6.7:2

Hoofdstuk 6A. Zeevisserij

§ 6A.1. Algemene bepalingen

Begrippen

Artikel 6A.1:1

Gelijkstelling met rusttijd

Artikel 6A.1:2

Toepasselijkheid van het hoofdstuk

Artikel 6A.1:3

Werkrooster

Artikel 6A.1:4

§ 6A.2. Arbeids- en rusttijden

Toepasselijkheid van deze paragraaf

Artikel 6A.2:1

Uitbreiding toepasselijkheid van deze paragraaf

Artikel 6a.2:1a

Rusttijd van vissers van 18 jaar of ouder

Artikel 6A.2:2

Maximale wekelijkse arbeidstijd

Artikel 6A.2:3

Jeugdige vissers

Artikel 6A.2:4

Pauze

Artikel 6A.2:5

Oefeningen

Artikel 6A.2:6

Afwijkingen

Artikel 6A.2:7

§ 6A.3. Overige bepalingen

Verplichtingen van de scheepsbeheerder

Artikel 6A.3:1

Vrijstelling en ontheffing

Artikel 6A.3:2

Hoofdstuk 7. Registerloodsen

§ 7.1. Algemene bepaling

Begrippen registerloods, loodsen op afstand en week

Artikel 7.1:1

§ 7.2. Toepasselijkheid van het hoofdstuk

Toepasselijkheid op registerloodsen

Artikel 7.2:1

Uitbreiding van de toepasselijkheid van het hoofdstuk

Artikel 7.2:2

§ 7.3. Arbeids- en rusttijden

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 7.3:1
Artikel 7.3:2
Artikel 7.3:3
Artikel 7.3:4

Hoofdstuk 8. Overtredingen en daarmee samenhangende bepalingen

Overtredingen wegvervoer

Artikel 8:1

Overtredingen spoorvervoer

Artikel 8:2

Overtredingen luchtvaart

Artikel 8.3. Overtredingen luchtvaart

Hoofdstuk 8. Overtredingen en daarmee samenhangende bepalingen

Artikel 8:3A. Overtredingen binnenvaart

Overtredingen zeevaart, havensleepdienst en zeevisserij

Artikel 8:4

Overtredingen loodsen

Artikel 8:5

Vorderen van afgifte van een bestuurderskaart

Artikel 8:6

Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen

Inwerkingtreding

Artikel 9:1

Citeertitel

Artikel 9:2

BIJLAGE A [Vervallen per 19-07-2008]

BIJLAGE B [Vervallen per 19-07-2008]

BIJLAGE C [Vervallen per 19-07-2008]

BIJLAGE D [Vervallen per 19-07-2008]

BIJLAGE E [Vervallen per 19-07-2008]

BIJLAGE F [Vervallen per 19-07-2008]

BIJLAGE G. Maximum vliegwerktijden

Bijlage H

Bijlage I

Bijlage J. Maximale vliegwerktijd na bekorte rust