Home

Regeling restantvoorraden voertuigen

Geldig van 18 december 1997 tot 1 mei 2009
Geldig van 18 december 1997 tot 1 mei 2009

Regeling restantvoorraden voertuigen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 18-12-1997 tot 01-05-2009]
[Regeling ingetrokken per 01-05-2009]

Aanhef

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. fabrikant:

de persoon of organisatie die tegenover de Dienst Wegverkeer verantwoordelijk is voor alle aspecten van de goedkeuringsprocedure en instaat voor de overeenstemming van de produktie met het type waarvoor de goedkeuring is verleend. Het is niet noodzakelijk dat deze persoon of organisatie rechtstreeks betrokken is bij alle fasen van de bouw van het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid waarop de typegoedkeuring betrekking heeft;

b. voertuigchassis:

een voertuig waarvan de bouw, met uitzondering van de carrosserie, is voltooid.

Artikel 2

Voor opname als restantvoorraad in de zin van artikel 2.3, onderdeel b, van het Voertuigreglement komen in aanmerking voertuigen of voertuigchassis welke uiterlijk op de dag voorafgaande aan het in werking treden van de zwaardere eisen zijn geproduceerd op de wijze zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde en op dat moment geldige typegoedkeuring.

Artikel 3

Binnen een termijn van twee weken na het in werking treden van de zwaardere eisen worden de voertuigen en voertuigchassis door de fabrikant aangemeld bij de Dienst Wegverkeer onder opgave van:

  1. het identificatienummer;

  2. het desbetreffende typegoedkeuringsnummer en indien van toepassing de variant en uitvoering ervan;

  3. de plaats of plaatsen waar de voertuigen in voorraad worden gehouden;

  4. de eis of eisen waaraan de voertuigen niet voldoen.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10